ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

प्रदेश निजामती सेवा/स्थानिय सरकारी सेवा

सि.नं शीर्षक
1 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तहका स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
2 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौँ तहका बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
3 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौँ तहका एनेस्थेटिक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
4 स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डर्स समूह, पाँचौँ तहका मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
5 प्रशासन सेवा, विविध समूह, पाँचौँ तहका तथ्याङ्क सहायक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
6 प्राविधिक तर्फ कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नवौँ तहका वरिष्ठ पशु चिकित्सक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
7 प्राविधिक तर्फ कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, नवौँ तहका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
8 प्राविधिक तर्फ कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, नवौँ तहका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
9 प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौँ तहका जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
10 प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, नवौँ तहका सि.डि.ई. वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
11 प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, नवौँ तहका सि.डि.ई. वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
12 प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, नवौँ तहका सि.डि.ई. वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
13 प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिस्ट्री समूह, जनरल डेन्टल उपसमूह, आठौँ तहका डेन्टल सर्जन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
14 प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौँ तहका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
15 प्राविधिक तर्फ प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौँ तहका कम्प्युटर अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
16 प्राविधिक तर्फ प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौँ तहका महिला विकास अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
17 प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका शिक्षा सेवाको सातौं तह (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्र खण्ड-2 (Part-2) को परिमार्जित पाठ्यक्रम डाउनलोड
18 प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन र शिक्षा सेवाका सातौं/आठौं तहको (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्रको खण्ड-1 (Part-1) वस्तुगत बहुउत्तर सम्बन्धी परिमार्जित पाठ्यक्रम डाउनलोड
19 प्रशासन सेवा, अधिकृतस्तर नवौँ तहको अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
20 अप्राविधिक तर्फ पाँचौँ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/राजश्व/लेखा समूह) तथा लेखापाल/आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
21 प्राविधिक तर्फ विविध सेवा, पााँचौँ तहका महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
22 इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँचौँ तह, सि.ए.ओ. वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
23 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, पाँचौँ तह, ओभरसियर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
24 कृषि सेवा अन्तर्गतका फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
25 कृषि सेवा अन्तर्गतका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायक पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
26 स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, पाँचौँ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
27 स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियोग्राफर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
28 वन सेवा अन्तर्गत जनरल फरेष्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन र फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
29 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह, कविराज पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
30 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
31 इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समुह, पाँचौँ तह, सब इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
32 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलोजी उपसमुह, पाँचौँ तह, सब इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
33 इञ्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ उपसमुह, पाँचौँ तहकोे खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
34 इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, नापी निरीक्षक/सर्भेक्षक वा सो सरहको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
35 इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह अन्तर्गतका जनरल जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी र इन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमूह, पाँचौँ तहको पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
36 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायक पाँचौँ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
37 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
38 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
39 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सहायक पाँचौँ तह, स्टाफ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
40 स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, पाँचौं तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
41 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह अन्तर्गतका जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूहहरुका सातौँ तहको खुला खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
42 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
43 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
44 प्रशासन सेवा, विविध समुह, सातौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
45 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइड्रोपावर, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूहहरुको सातौँ तह, इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
46 वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
47 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, सातौँ तह, हाइड्र्रोलोजीष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
48 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ्ग समूह, सातौँ तह, कृषि इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
49 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गतका विद्यालय निरीक्षक, अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहहरुको सातौँ तहको पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
50 विविध सेवा, सातौँ तह, वातावरण निरीक्षक/ वातावरणविद वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
51 कृषि सेवा, फुड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सातौँ तह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
52 विविध सेवा, सातौँ तह, अर्थशास्त्री पदकोखुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
53 नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत आठौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड
54 अप्राविधिकतर्फ सातौ तह, प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पदहरूको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
55 प्रशासन सेवा, विविध समूह, अधिकृत सातौं तहका तथ्याङ्कशास्त्री वा सो सरह पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड
56 नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत सातौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड
57 नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
58 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत सातौ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड
59 नेपाल कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्क र स्वायल साइन्स समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
60 स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं (9) तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
61 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
62 वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
63 कृषि सेवा, हर्टिकल्चर समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
64 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
65 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड
66 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
67 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो तह वा सो सरह पदको आन्तरिक तर्फका परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड
68 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पद डाउनलोड
69 स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पद डाउनलोड
70 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साईकियाट्री समूह, नवौँ तह कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रीष्ट पद डाउनलोड
71 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं (9) तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पद डाउनलोड
72 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पद डाउनलोड
73 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट सर्जन पद डाउनलोड
74 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पिडियाट्रिसियन पद डाउनलोड
75 स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजी पद डाउनलोड
76 नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद डाउनलोड
77 स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स समूह, गाइनोकोलोजिष्ट उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउनलोड
78 स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तहको कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पद डाउनलोड
79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (8) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पद डाउनलोड
80 स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ (9) तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद डाउनलोड
81 आ यो तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सातौँ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पद डाउनलोड
82 स्वास्थ्य सेवा,क.न.प.हे.न. समूह, सातौँ तह, कम्युनिटि नर्सिङ्ग अधिकृत डाउनलोड
83 स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पद डाउनलोड
84 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पद डाउनलोड
85 स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत पद डाउनलोड
86 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौँ तह, नर्सिङ्ग अधिकृत डाउनलोड
87 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पद डाउनलोड
88 स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सातौँ, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पद डाउनलोड
89 स्वास्थ्य/पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग/चौथो तह/अ.न.मी. डाउनलोड
90 स्वास्थ्य सेवा/हेल्थ इन्सपेक्सन समूह/चौथो तह/अ.हे.व डाउनलोड
91 इञ्जिनियरिङ्ग/सर्भे/चौथो/अमिन डाउनलोड
92 इञ्जिनियरिङ्ग/सिभिल/स्यानिटरी/चौथो तह/खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन डाउनलोड
93 स्वास्थ्य/मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी/चौथो तह/ल्याव असिष्टेण्ट डाउनलोड
94 कृषि/फिसरिज/चौथो तह/नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह डाउनलोड
95 कृषि सेवा/भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट/चौथो तह/नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह डाउनलोड
96 विविध सेवा/चौथो तह/सहायक कम्प्युटर अपरेटर डाउनलोड
97 इञ्जिनिरिङ्ग सेवा/सिभिल समूह/चौथो तह/असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर डाउनलोड
98 प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह/चौथो तह/प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा/लेखा समूह/चौथो तह/सहलेखापाल डाउनलोड
99 इञ्जिनिरिङ्ग सेवा/सिभिल समूह/चौथो तह/ल्याब असिष्टेण्ट डाउनलोड
100 कृषि/प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग/चौथो तह/नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह डाउनलोड
101 विविध सेवा/चौथो तह/सहायक महिला विकास निरीक्षक डाउनलोड