ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

परिक्षा केन्द्र

सि.नं शीर्षक
1 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८१/०२/२२ गतेदेखि २०८१/०३/०१ गतेसम्म) डाउनलोड
2 वि.नं. १३६-१४२/०८०-८१ सब इन्जिनियर पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८१/०२/१९ गते अपरान्ह ३ डाउनलोड
3 वि.नं. १२३-१२८/०८०-८१ सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८१/ डाउनलोड
4 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८१/०१/१८ देखि २०८१/०२/०६ गतेसम्म) डाउनलोड
5 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८१/०१/०२ देखि २०८१/०१/१६ गतेसम्म) डाउनलोड
6 उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको विवरण डाउनलोड
7 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०८०/१२/१६ देखि २०८०/१२/३० गतेसम्म) डाउनलोड
8 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड
9 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक पाँचौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सहाय डाउनलोड
10 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत सातौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, अधिक डाउनलोड
11 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०७९/१२/२४ देखि २०७९/१२/२८ सम्म) डाउनलोड
12 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०७९/१२/१० देखि २०७९/१२/२२ सम्म) डाउनलोड
13 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) डाउनलोड
14 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) डाउनलोड
15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू) डाउनलोड
16 सातौं तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड
17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति २०७९/०५/०३ देखि २०७९/०५/१२ सम्म) डाउनलोड
18 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति २०७९/०५/०३ देखि २०७९/०५/१२ सम्म) डाउनलोड
19 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति २०७९।०२।२१ देखि २०७९।०२।२९ सम्म) डाउनलोड
20 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड
21 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड
22 मिति २०७८/१२/२८ र २०७९/०१/०३ गतेको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड
23 मिति २०७८/१२/१९ देखि मिति २०७८/१२/२६ गतेसम्मको चौथो तहका परीक्षा कार्यक्रमहरुको परीक्षा भवन कायम गरि डाउनलोड
24 मिति २०७८/१२/१३ देखि २०७८/१२/१६ सम्मको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउनलोड