ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

पुराना विज्ञापनहरु

सि.नं शीर्षक
1 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन पाँचौँ डाउनलोड
2 स्वास्थ्य चौथो डाउनलोड
3 स्वास्थ्य-कार्यसम्पादन पाँचौँ डाउनलोड
4 स्वास्थ्य पाँचौँ डाउनलोड
5 ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
6 कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
7 खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
8 खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
9 कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
10 आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
11 विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना डाउनलोड
12 खुला तथा समावेशीको पदथप तथा संशोधन, शैक्षिक योग्यता संशोधन तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
13 आ.प्र., खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
14 पाँचौ तहको विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड
15 खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
16 लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - आन्तरिक प्रतियोगिता डाउनलोड
17 लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - जेष्ठता डाउनलोड
18 लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - प्रदेश खुला डाउनलोड
19 लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - स्थानीय खुला डाउनलोड
20 संशोधित सूचना -वेव साइट डाउनलोड
21 सूचना डाउनलोड
22 सूचना नं. २१/०७७-७८ मिति: २०७७/१०/१ डाउनलोड
23 परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना डाउनलोड
24 विज्ञापन नम्बर संशोधन तथा म्याद थप सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
25 खुला तथा समावेशीको पद संख्या र वि.नं. संशोधन सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
26 सूचना चौथो तह डाउनलोड
27 सूचना नं. १० - ०७७-७८ डाउनलोड
28 ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना डाउनलोड
29 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
30 खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउनलोड
31 खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउनलोड
32 कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
33 आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन डाउनलोड
34 प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूमा खुला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना डाउनलोड
35 छैटौं तहको अन्तिम चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना डाउनलोड
36 ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना डाउनलोड
37 स्थानीय तहको बिज्ञापन छैठौ डाउनलोड
38 खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना डाउनलोड
39 अप्राविधिक चौथो डाउनलोड
40 कार्यक्षमता पाँचौँ डाउनलोड
41 अप्राविधिक पाँचौँ डाउनलोड
42 प्राविधिक चौथो डाउनलोड
43 प्राविधिक पाँचौँ डाउनलोड