Latest Activities :
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गरेपश्चातको सामूहिक तस्विर

  • आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुँदै माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यू

  • माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईं समक्ष आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076/077 पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

  • प्रथम अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सहभागीहरुको सामूहिक तस्बिर

  • आयोगका सदस्यहरु प्रदेश प्रमुखको समुपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयोगका अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयाेगका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण पश्चात लिईएको सामूहिक तस्विर

Latest News

08 May
2024

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (छपाई सम्बन्धी कार्य)

Read More
08 May
2024

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीहरू)

Read More
23 Apr
2024

वि.नं. 123-129/080-81 प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन, लेखा समूह/सहायक पाँचौँ, लेखापाल, आ.ले.प. सहायक, पाँचौँ तहको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

Read More
18 Apr
2024

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

Read More
15 Apr
2024

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

Read More
06 Feb
2024

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

Read More
06 Feb
2024

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Read More
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ र आठौँ तहका पदहरूको अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्र 2024-02-26 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको सहायक पाँचौँ तह 2024-01-22 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत सातौँ/आठ 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत नवौँ वा 2023-12-25 Download
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक 2022-12-26 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा ह 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्क 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना 2022-12-14 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अ 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-07 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-07 Download
View All
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश वन सेवाका अधिकृत एघारौँ तहको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-03-01 Download
अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना 2023-10-08 Download
स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द तथा अधिकृत नवौ 2024-01-10 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत सातौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल् 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत नवौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्य 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2023-09-28 2023-10-18 Download
प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा र क 2023-04-24 Download
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि 2022-11-28 Download
प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/ 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
View All
Title
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 174-182-80-81-स्वास्थ्य/जनरल नर्सिङ/स्टाफ नर्स/पाँचौँ)

Pubished Date :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 164-168-80-81-शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/प्राविधिक सहायक/पाँचौँ)

Pubished Date :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 169-80-81-स्वास्थ्य/आयुर्वेद/कविराज/पाँचौँ)

Pubished Date :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 155-163-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/स्वा.एण्ड वा.क./रेञ्जर/ भू संरक्षण सहायक/पाँचौँ)

Pubished Date :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 144-145-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/जनरल/ल्याब टेक्निसियन/पाचौँ)

Pubished Date :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 153-154-80-81-कृषि/भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे./प्राविधिक सहायक)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 135-80-81-इन्जिनियरिङ/जियोलोजी/हाइड्रोजियोलोजी/ असिष्टेन्ट ग्राउण्डवाटर हाइड्रोजियोलोजिष्ट)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 146-148-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/बि.एण्ड आ./ सब-इन्जिनियर)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 149-152-80-81-कृषि/बागवानी/बाली संरक्षण/ कृषि प्रसार/माटो विज्ञान/एगृ. इको. मार्के./प्राविधिक सहायक)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 133-134-80-81-प्रशासन/विविध/तथ्याङ्क सहायक)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 130-132-80-81-प्रशासन/विविध/महिला विकास निरीक्षक)

Pubished Date :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 136-142-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/जनरल/इरिगेशन/ स्यानिटरी/ सब-इन्जिनियर)

Pubished Date :2024-05-07

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 123-128-80-81-प्रशासन/सामान्य प्रशासन,लेखा/सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक)

Pubished Date :2024-04-30

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 98-101-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 97-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
View All
Published Date Advertisement Description Exam Time
2024-06-06 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/03/04 गतेदेखि 2081/03/22 गतेसम्म) Download
2024-05-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/02/22 गतेदेखि 2081/03/01 गतेसम्म) Download
2024-05-07 136-142/080-81 वि.नं. 136-142/080-81 सब इन्जिनियर पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/02/19 गते अपरान्ह 3 Download
2024-04-30 वि.नं. 123-128/080-81 सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/ Download
2024-04-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/18 देखि 2081/02/06 गतेसम्म) Download
2024-04-01 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/02 देखि 2081/01/16 गतेसम्म) Download
2024-04-01 उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको विवरण Download
2024-03-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2080/12/16 देखि 2080/12/30 गतेसम्म) Download
2024-02-28 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download
2023-05-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक पाँचौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सहाय Download
2023-04-02 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत सातौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, अधिक Download
2023-03-26 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/24 देखि 2079/12/28 सम्म) Download
2023-03-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म) Download
2023-03-07 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-02-27 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
View All
Published Date Advertisement No. Description Interview Start Date Interview End Date
2024-06-16 1,2,3-5/080-81 विज्ञापन नं. 1,2,3-5/080-81 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नवौँ तह, अधिकृत नवौँ वा सो सरह पदको Download
2024-06-13 123-128/080-81 विज्ञापन नं. 123-128/080-81 (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन Download
2024-03-13 47,48-54,56,121/080-81 विज्ञापन नं. 47,48-54,56,121/080-81 (अन्तर तह, खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेव Download
2023-12-21 627/079-80 वि.नं. 627/079-80 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
2023-12-21 626/079-80 वि.नं. 626/079-80 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद, पाँचौ Download
2023-12-21 625/079-80 वि.नं. 625/079-80 स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिज Download
2023-12-21 623-624/079-80 वि.नं. 623-624/079-80 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा प्रक Download
2023-12-21 617-618/079-80 वि.नं. 617-618/079-80 स्वास्थ्य सेवा, क.न./प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परी Download
2023-12-20 619-622/079-80 वि.नं. 619-622/079-80 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पद, पाँचौँ तहको लिखित Download
2023-12-20 614-616/079-80 वि.नं. 614-616/079-80 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, स्टाफ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नति Download
2023-12-20 612-613/079-80 वि.नं. 612-613/079-80 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्ष Download
2023-12-19 608-610/079-80 वि.नं. 608-610/079-80 कृषि सेवा, मत्स्य/भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरक पद, प Download
2023-12-17 596-598/079-80 वि.नं. 596-598/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ तहको लि Download
2023-12-16 604-607/079-80 वि.नं. 604-607/079-80 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक् Download
2023-12-15 590-595/079-80 वि.नं. 590-595/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब-इन्जिनियर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
View All
Advertisement No. Description Sifaris Date
623-624/079-80 विज्ञापन नं. 623-624/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पदको उम्मेदवार सिफारिस 2024-05-27 Download
631/078-79 विज्ञापन नं. 631/078-79 नवौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेन्ट सर्जन 2024-05-21 Download
625/079-80 विज्ञापन नं. 625/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पदको उम्मेदवार सि 2024-05-20 Download
619-622/079-80 विज्ञापन नं. 619-622/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको 2024-05-20 Download
617-618/079-80 विज्ञापन नं. 617-618/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स./क.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको उम् 2024-05-12 Download
614-616/079-80 विज्ञापन नं. 614-616/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार 2024-05-09 Download
627/079-80 विज्ञापन नं. 627/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफा 2024-05-08 Download
612-613/079-80 विज्ञापन नं. 612-613/079-80 पाँचौँ तह, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद 2024-05-08 Download
626/079-80 विज्ञापन नं. 626/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे/ज.मे.ल्या.टे समूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद 2024-05-06 Download
608-610/079-80 विज्ञापन नं. 608-610/079-80 पाँचौँ तह, कृषि सेवा, मत्स्य/लापोडेडे/भेटेरिनरी समूह, पशु सेवा प्राविधिक 2024-05-04 Download
604-607/079-80 विज्ञापन नं. 604-607/079-80 पाँचौँ तह, कृषि सेवा, विभिन्न समूह प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारि 2024-05-01 Download
596-598/079-80 विज्ञापन नं. 596-598/079-80 पाँचौँ तह, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन प 2024-04-24 Download
590-595/079-80 विज्ञापन नं. 590-595/079-80 पाँचौँ तह, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफ 2024-04-22 Download
वि.नं. 561/079-80 इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-04-03 Download
वि.नं. 573,574/079-80 मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-03-01 Download
View All
-

-

President

Sudarshan Prasad Dhakal

Sudarshan Prasad Dhakal

Member

Sharmila Neupane

Sharmila Neupane

Member

Nita Pokhrel Aryal

Nita Pokhrel Aryal

Secretary

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (छपाई सम्बन्धी कार्य)

Published Date :2024-05-08

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीहरू)

Published Date :2024-05-08

वि.नं. 123-129/080-81 प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन, लेखा समूह/सहायक पाँचौँ, लेखापाल, आ.ले.प. सहायक, पाँचौँ तहको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

Published Date :2024-04-23

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-04-18

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

Published Date :2024-04-15

स्वास्थ्य सेवा, अब्स. एण्ड गाइनो समूह, कन्सल्टेन्ट अब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको विज्ञापन नम्बर संशोधन सम्बन्धमा

Published Date :2023-03-14

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-02-06

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-02-06

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-01-30

View All
Sorry! Data is not available.
View All