ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

पुराना सूचना

2022-03-21

सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. १२३/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2022-03-19

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १२२/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-03-13

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १२१/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-03-10

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १२०/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-03-02

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ११९/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-02-12

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १०६/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-02-07

पुनर्योग / सूचना नं. १०४/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-01-17

परीक्षा मिति समय सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. ९३/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-01-16

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ८८/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2021-12-09

क्याटलग सपपङ्ग पवधिबाट सवारी सािन खररद सम्बन्धी सीलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2021-09-25

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ४४/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-09-14

सहायक केन्द्राध्यक्षनिरीक्षकको सूचीमा नाम समावेश गर्ने फाराम

पुरा पढ्नुहोस्
2021-08-16

सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. १/०७८-७९

पुरा पढ्नुहोस्
2021-08-13

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १६/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-08-13

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. १५/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-04-04

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ४२/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-04-03

परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. ४१/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-03-22

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३९/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-03-15

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३८/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-03-02

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३५/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-03-02

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३७/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-28

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३४/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-25

प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ सेवा पाचौ तहको आन्तरिक प्रतियोगिते लिखित परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. ३६/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-17

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३२/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-17

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. ३२/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-10

परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. ३१/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-07

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. २९/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-04

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. २८/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-01

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. २७/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्
2021-02-01

परीक्षा कार्येक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. २८/०७७-७८

पुरा पढ्नुहोस्