ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 32/077-78