ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

सूचना तथा समाचार

2024-05-08

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (छपाई सम्बन्धी कार्य)

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-08

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीहरू)

पुरा पढ्नुहोस्
2024-04-23

वि.नं. १२३-१२९/०८०-८१ प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन, लेखा समूह/सहायक पाँचौँ, लेखापाल, आ.ले.प. सहायक, पाँचौँ तहको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-04-18

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-04-15

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-02-06

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-02-06

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-30

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-30

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-30

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-22

अधिकृत नवौँ, आठौँ र सातौँ तहको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-22

परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-22

सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ता हुने स्थान संसोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-21

पू्नर्योग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-08

स्थानीय सेवा तर्फको अधिकृत सातौँ तह कृषि सेवाका बढुवा तर्फका सम्भाव्य उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-01

विज्ञापन रद्द, शैक्षिक योग्यता तोकिएको तथा अन्य आवश्यक कुराहरू सच्याइएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-12-24

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका शिक्षा सेवाको सातौं तह (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्र खण्ड-२ (Part-२) को परिमार्जित पाठ्यक्रम सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-12-24

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन र शिक्षा सेवाका सातौं/आठौं तहको (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्रको खण्ड-१ (Part-१) वस्तुगत बहुउत्तर सम्बन्धी परिमार्जित पाठ्यक्रम सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-26

छुट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता तोकिएको सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-22

पदपूर्तिको लागि माग फाराम भरी यथा समयमा पठाउने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-10

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको समय संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-10

पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-05

वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका संशोधन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-10-31

छुट सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ता तोकिएको सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-10-12

छैटौ तहका नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी पदहरू सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-10-09

आन्तरिक अन्तर सेवा समूहबाट उम्मेदवार हटाइएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-22

सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ता तोकिएको सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-19

परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-06-22

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-06-14

छुट अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्