ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

परीक्षा मिति समय सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 93/078-79