ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 पदाधिकारी, दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरूको आचार संहिता, २०७६ डाउनलोड