वि.नं. ७६७-७६८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तह (प्राविधिक), कृषि से....    पूनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   वि.नं. ७६४-७६६/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तथा प्रदेश अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तह (प्राविधिक),....    वि.नं. ७६०-७६२/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) प्रदेश अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ....    वि.नं. ७६३/०७७-७८(खुला) प्रदेश अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिक....    पूनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा   वि.नं. ७७२-७७४/०७७-७८ शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह प्राविधिक सहायक पद पाँचौं तहको अन्तर्वार्ता ....    परीक्षा मिति र समय तोकिएको सम्बन्धमा   वि.नं. ७९९-८०२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ. पद, पाँचौँ तहको लिखित परी....    वि.नं. ७९१-७९२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पद, पाँचौँ तह....    वि.नं. ७९५/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्....    वि.नं. ७९४/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डर समूह, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर पद, पाँचौँ तह....    वि.नं. ७९३/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे. समूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ....    वि.नं. ५०२-५०६/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) प्रदेश अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेव....    वि.नं. ७४१-७४५/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य....    वि.नं. ७८६-७९०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पद, पाँचौँ त....    वि.नं. ७८४-७८५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद, पा....    वि.नं. ७७२-७७४/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौ....    वि.नं. ७७१/०७७-७८ (खुला) विविध सेवा, महिला विकास निरीक्षक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रक....    वि.नं. ७७०/०७७-७८ (खुला) विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ....    वि.नं. ७४६/०७७-७८(खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.ट....    वि.नं. ५०७-५०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) प्रदेश अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेव....    वि.नं. ७४०/०७७-७८(खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), विविध सेवा, सहायक महिला व....    वि.नं. ७६९/०७७-७८ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नति....    वि.नं. ७६७-७६८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, भेटेरिनरी तथा ला.पो.डे.डे. समूह, प.स्वा.प्रा./प.....    वि.नं. ७२८-७३३/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), इञ्जिनियर....    वि.नं. ७६४-७६६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, विभिन्न समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौँ तहको लि....    वि.नं. ७३७-७३८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), कृषि सेवा....    वि.नं. ७२२-७२७/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), इञ्जिनियर....    वि.नं. ७६३/०७७-७८ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, मेकानिकल सुपरभाइजर....    वि.नं. ७६०-७६२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उ....    वि.नं. ७३५-७३६/०७७-७८(खुला/महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), कृषि सेवा, भेटे....    वि.नं. ७३४/०७७-७८ इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खानेपानी तथा सरसफाई टेक....    वि.नं. ५०१/०७७-७८ इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेन्ट पदको सिफारि....    वि.नं. ७५८-७५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ....    वि.नं. ७५३-७५७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, सब इञ्जिनियर/वरिष्ठ खा.पा.स....    पूनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा   वि.नं. ७३९/०७७-७८ विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना   वि.नं. ७५२/०७७-७८ (खुला) आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, तथ्याङ्क सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखि....    वि.नं. ५०९-५११/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पद, चौथो तहको लिखित परी....    वि.नं. ७४७-७५१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पद, चौथो तहको लिखित परी....    शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा (प्रशासन सेवा, पाँचौँ तह)   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा (प्रशासन सेवा, छैटौं तह)   वि.नं. ५०२-५०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पद, चौथो तहको लि....    वि.नं. ७४१-७४५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पद, चौथो तहको लि....    परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   माग पद संशोधन सम्बन्धमा   पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ/लेखापाल/ले.प. पदको दोस्रो चरणको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि अत्यन्त ज....    पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ/लेखापाल/ले.प. पदको दोस्रो चरणको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले समूह अद्यावधिक....    वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका, २०७८/७९   सहायक केन्द्राध्यक्ष/निरीक्षकको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   सहायक केन्द्राध्यक्ष/निरीक्षकको सूचीमा नाम समावेश गर्ने फाराम   वि.नं. ५०७-५०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्य....    वि.नं. ७४६/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद....    विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पद, चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना   कृषि सेवा, ना.प्रा.स. पद, चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना   अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना   लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना   कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा, चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिज....    परीक्षा रद्द तथा कारबाही गरिएको सम्बन्धमा   इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, खा.पा.स.टे. पद, चौथो तहको प्रथम चरण लिखित परीक्षाक....    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब असिष्टेण्ट पद, चौथो तहको प्रथम चरण लिखित परीक्षाक....    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, असिष्टेन्ट सब इञ्जिनियर पद, चौथो तहको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको नतिज....    परीक्षा रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना   इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पद, चौथो तहको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको स....    परीक्षा रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना   परीक्षा रद्द तथा निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना   परीक्षा रद्द तथा निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना   परीक्षा रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना   प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/लेखापरीक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरण प्रथम ....    विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद चौथो तहको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना   प्रशासन सेवा, सा.प्र., लेखा समूह प्रशासन सहायक, लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक पाँचौँ तहको प्रथम चरण ....    प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन/लेखा समूह सहायकस्तर चौथो/सहलेखापाल पदको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगन सम्ब....    कृषि सेवा एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग, कृषि प्रसार, बागबानी, बाली संरक्षण समूह छैटौ तहको परीक्षा स्थगन ....    परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना   प्रशासन सेवा, सा.प्र., लेखा समूह प्रशासन सहायक, सह-लेखापाल चौथो तहको प्रथम चरण प्रथम पत्रको लिखित पर....    परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धमा   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   थप परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी....    परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   स्थानीय तथा प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.हे.ब. पदको थप कैफियत नामावली   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.हे.ब. पद(वि.नं. ५०९-५११) को स्वीकृत नामावली   स्थानीय तह अन्तर्गत चौथो तहको अ.हे.ब. पद(वि.नं. ७४७-७५१) को स्वीकृत नामावली   चौथो तह अ.हे.ब. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१६ गते दिनको १२ बज....    प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.हे.ब. पद(वि.नं. ५०९-५११) को आवश्यक कागजात नपुगेको कैफियत नामावली   प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.हे.ब. पद(वि.नं. ७४७-७५१) को आवश्यक कागजात नपुगेको कैफियत नामावली   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   स्थानीय तहअन्तर्गत चौथो तहको अ.न.मी. पद(वि.नं. ७४१-७४५) को स्वीकृत नामावली   प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.न.मी. पद(वि.नं. ५०२-५०६) को स्वीकृत नामावली   स्थानीय तहअन्तर्गत चौथो तहको अ.न.मी. पद(वि.नं. ७४१-७४५) को आवश्यक कागजात नपुगेको कैफियत नामावली   प्रदेश अन्तर्गत चौथो तहको अ.न.मी. पद(वि.नं. ५०२-५०६) को आवश्यक कागजात नपुगेको कैफियत नामावली   चौथो तह अ.न.मी. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१० गते दिनको १ बजे....    परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा (परीक्षा समय तालिका र परीक्षा भवन संशोधन सहित)   पाँचौ तह(मिति २०७७/११/२ देखि २०७७/११/६ र २०७७/११/२५) का परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धमा   विज्ञापन नम्बर संशोधन तथा म्याद थप सम्बन्धी सूचना   चौथो तहका स्वास्थ्य सेवा ल्याब असिष्टेन्ट पद (वि.नं. ७४६) को स्वीकृत नामावली   चौथो तहका स्वास्थ्य सेवा ल्याब असिष्टेन्ट पद (वि.नं. ५०७-५०८) को स्वीकृत नामावली   चौथो तहको ल्याब असिष्टेन्ट पदको स्वीकृत नामावली   इञ्जि सेवा ल्याब असिष्टेन्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा   चौथो तहको कृषि सेवा/ भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह अन्तर्गत पदको स्वीकृत नामावली   चौथो तहको कृषि सेवा ना.प्रा.स. पदको स्वीकृत नामावली   चौथो तहको असिष्टेन्ट सब इञ्जिनियर पदको स्वीकृत नामावली   चौथो तहको अमिन पदको स्वीकृत नामावली   चौथो तहको खा.पा.स.टे. पदको स्वीकृत नामावली   थप परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   चौथो तहको सहायक महिला विकास निरीक्षकको स्वीकृत नामावली (Alphabetically)   चौथो तहको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको स्वीकृत नामावली (Alphabetically)   परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक/अप्राविधिक छैठौं तहका पदहरूको बिज्ञापन   वि.नं. ७७१/०७७-७८ (खुला) विविध सेवा, महिला विकास निरीक्षक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रक....    विज्ञापन संशोधन सम्बन्ध मा   प्रशासन सहायक चौथो तहको स्वीकृत नामावली (Alphabetically)   थप परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धमा   प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक/अप्राविधिक पाँचौ तहका पदहरूको बिज्ञापन   User Manual of Online Application   स्थानीय तह अन्तर्गत खुला तथा समावेशीतर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा   स्थानीय तह अन्तर्गत अप्राविधिक तथा प्राविधिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा   प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गत खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन   जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना   प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका   आयोगले दक्ष विज्ञ सूची तयार गरिरहेको हुदा सूचीमा नाम समाबेश गराऊन चाहानुहुने विज्ञ महानुभावहरुले फार....    प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका   हेल्थ असिष्टेण्ट पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम   वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका, २०७८/७९  
Image

सुरेश मान श्रेष्ठ

अध्यक्ष
Employee

सुदर्शन प्रसाद ढकाल

सदस्य

Employee

शर्मिला नेउपाने

सदस्य

अध्यक्षको सन्देश
नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्ति सँगै आयोगको गठन भएको र माघ ६ गते सदस्यद्वयको नियुक्ति पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको छ। Read More
विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा आज


अन्य मितिको तथ्याङ्क हेर्न मिति छनोट गर्नुहोस् -लोक सेवा क्यालेन्डर

Read More