ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

 • प्रदेश लोक सेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गरेपश्चातको सामूहिक तस्विर

 • आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुँदै माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यू

 • माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईं समक्ष आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076/077 पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

 • प्रथम अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सहभागीहरुको सामूहिक तस्बिर

 • आयोगका सदस्यहरु प्रदेश प्रमुखको समुपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

 • आयोगका अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

 • आयाेगका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण पश्चात लिईएको सामूहिक तस्विर

ताजा सूचना

२६ बैशाख
२०८१

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (छपाई सम्बन्धी कार्य)

पुरा पढ्नुहोस्
२६ बैशाख
२०८१

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीहरू)

पुरा पढ्नुहोस्
११ बैशाख
२०८१

वि.नं. 123-129/080-81 प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन, लेखा समूह/सहायक पाँचौँ, लेखापाल, आ.ले.प. सहायक, पाँचौँ तहको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०६ बैशाख
२०८१

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०३ बैशाख
२०८१

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ माघ
२०८०

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ माघ
२०८०

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
विज्ञापन नं. विवरण जम्मा पद संख्या प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ र आठौँ तहका पदहरूको अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्र 2024-02-26 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको सहायक पाँचौँ तह 2024-01-22 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत सातौँ/आठ 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत नवौँ वा 2023-12-25 Download
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक 2022-12-26 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा ह 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्क 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना 2022-12-14 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अ 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-07 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-07 Download
सबै हेर्नुहोस
विज्ञापन नं. विवरण जम्मा पद संख्या प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश वन सेवाका अधिकृत एघारौँ तहको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-03-01 Download
अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना 2023-10-08 Download
स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द तथा अधिकृत नवौ 2024-01-10 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत सातौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल् 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत नवौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्य 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2023-09-28 2023-10-18 Download
प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा र क 2023-04-24 Download
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि 2022-11-28 Download
प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/ 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 174-182-80-81-स्वास्थ्य/जनरल नर्सिङ/स्टाफ नर्स/पाँचौँ)

प्रकाशित मिति :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 164-168-80-81-शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/प्राविधिक सहायक/पाँचौँ)

प्रकाशित मिति :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 169-80-81-स्वास्थ्य/आयुर्वेद/कविराज/पाँचौँ)

प्रकाशित मिति :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 155-163-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/स्वा.एण्ड वा.क./रेञ्जर/ भू संरक्षण सहायक/पाँचौँ)

प्रकाशित मिति :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 144-145-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/जनरल/ल्याब टेक्निसियन/पाचौँ)

प्रकाशित मिति :2024-06-06

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 153-154-80-81-कृषि/भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे./प्राविधिक सहायक)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 135-80-81-इन्जिनियरिङ/जियोलोजी/हाइड्रोजियोलोजी/ असिष्टेन्ट ग्राउण्डवाटर हाइड्रोजियोलोजिष्ट)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 146-148-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/बि.एण्ड आ./ सब-इन्जिनियर)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 149-152-80-81-कृषि/बागवानी/बाली संरक्षण/ कृषि प्रसार/माटो विज्ञान/एगृ. इको. मार्के./प्राविधिक सहायक)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 133-134-80-81-प्रशासन/विविध/तथ्याङ्क सहायक)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 130-132-80-81-प्रशासन/विविध/महिला विकास निरीक्षक)

प्रकाशित मिति :2024-05-17

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 136-142-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/जनरल/इरिगेशन/ स्यानिटरी/ सब-इन्जिनियर)

प्रकाशित मिति :2024-05-07

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 123-128-80-81-प्रशासन/सामान्य प्रशासन,लेखा/सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक)

प्रकाशित मिति :2024-04-30

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 98-101-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

प्रकाशित मिति :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 97-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

प्रकाशित मिति :2024-04-15

Download
सबै हेर्नुहोस
मिति विज्ञापन नं. विवरण परीक्ष समय
2024-06-06 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/03/04 गतेदेखि 2081/03/22 गतेसम्म) Download
2024-05-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/02/22 गतेदेखि 2081/03/01 गतेसम्म) Download
2024-05-07 136-142/080-81 वि.नं. 136-142/080-81 सब इन्जिनियर पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/02/19 गते अपरान्ह 3 Download
2024-04-30 वि.नं. 123-128/080-81 सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/ Download
2024-04-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/18 देखि 2081/02/06 गतेसम्म) Download
2024-04-01 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/02 देखि 2081/01/16 गतेसम्म) Download
2024-04-01 उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको विवरण Download
2024-03-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2080/12/16 देखि 2080/12/30 गतेसम्म) Download
2024-02-28 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download
2023-05-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक पाँचौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सहाय Download
2023-04-02 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत सातौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, अधिक Download
2023-03-26 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/24 देखि 2079/12/28 सम्म) Download
2023-03-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म) Download
2023-03-07 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-02-27 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
सबै हेर्नुहोस
मिति विज्ञापन नं. विवरण अन्तर्वार्ता सुरु मिति अन्तर्वार्ता अन्त मिति
2024-06-16 1,2,3-5/080-81 विज्ञापन नं. 1,2,3-5/080-81 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नवौँ तह, अधिकृत नवौँ वा सो सरह पदको Download
2024-06-13 123-128/080-81 विज्ञापन नं. 123-128/080-81 (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन Download
2024-03-13 47,48-54,56,121/080-81 विज्ञापन नं. 47,48-54,56,121/080-81 (अन्तर तह, खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेव Download
2023-12-21 627/079-80 वि.नं. 627/079-80 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
2023-12-21 626/079-80 वि.नं. 626/079-80 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद, पाँचौ Download
2023-12-21 625/079-80 वि.नं. 625/079-80 स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिज Download
2023-12-21 623-624/079-80 वि.नं. 623-624/079-80 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा प्रक Download
2023-12-21 617-618/079-80 वि.नं. 617-618/079-80 स्वास्थ्य सेवा, क.न./प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परी Download
2023-12-20 619-622/079-80 वि.नं. 619-622/079-80 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पद, पाँचौँ तहको लिखित Download
2023-12-20 614-616/079-80 वि.नं. 614-616/079-80 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, स्टाफ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नति Download
2023-12-20 612-613/079-80 वि.नं. 612-613/079-80 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्ष Download
2023-12-19 608-610/079-80 वि.नं. 608-610/079-80 कृषि सेवा, मत्स्य/भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरक पद, प Download
2023-12-17 596-598/079-80 वि.नं. 596-598/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ तहको लि Download
2023-12-16 604-607/079-80 वि.नं. 604-607/079-80 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक् Download
2023-12-15 590-595/079-80 वि.नं. 590-595/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब-इन्जिनियर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
सबै हेर्नुहोस
विज्ञापन नं. विवरण सिफारिश मिति
623-624/079-80 विज्ञापन नं. 623-624/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पदको उम्मेदवार सिफारिस 2024-05-27 Download
631/078-79 विज्ञापन नं. 631/078-79 नवौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेन्ट सर्जन 2024-05-21 Download
625/079-80 विज्ञापन नं. 625/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पदको उम्मेदवार सि 2024-05-20 Download
619-622/079-80 विज्ञापन नं. 619-622/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको 2024-05-20 Download
617-618/079-80 विज्ञापन नं. 617-618/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स./क.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको उम् 2024-05-12 Download
614-616/079-80 विज्ञापन नं. 614-616/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार 2024-05-09 Download
627/079-80 विज्ञापन नं. 627/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफा 2024-05-08 Download
612-613/079-80 विज्ञापन नं. 612-613/079-80 पाँचौँ तह, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद 2024-05-08 Download
626/079-80 विज्ञापन नं. 626/079-80 पाँचौँ तह, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे/ज.मे.ल्या.टे समूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद 2024-05-06 Download
608-610/079-80 विज्ञापन नं. 608-610/079-80 पाँचौँ तह, कृषि सेवा, मत्स्य/लापोडेडे/भेटेरिनरी समूह, पशु सेवा प्राविधिक 2024-05-04 Download
604-607/079-80 विज्ञापन नं. 604-607/079-80 पाँचौँ तह, कृषि सेवा, विभिन्न समूह प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारि 2024-05-01 Download
596-598/079-80 विज्ञापन नं. 596-598/079-80 पाँचौँ तह, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन प 2024-04-24 Download
590-595/079-80 विज्ञापन नं. 590-595/079-80 पाँचौँ तह, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफ 2024-04-22 Download
वि.नं. 561/079-80 इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-04-03 Download
वि.नं. 573,574/079-80 मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-03-01 Download
सबै हेर्नुहोस
-
 • -
 • अध्यक्ष
सुदर्शन प्रसाद ढकाल
 • सुदर्शन प्रसाद ढकाल
 • सदस्य
शर्मिला नेउपाने
 • शर्मिला नेउपाने
 • सदस्य
नीता पोखरेल अर्याल
 • नीता पोखरेल अर्याल
 • सचिव

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (छपाई सम्बन्धी कार्य)

प्रकाशित मिति :2024-05-08

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीहरू)

प्रकाशित मिति :2024-05-08

वि.नं. 123-129/080-81 प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन, लेखा समूह/सहायक पाँचौँ, लेखापाल, आ.ले.प. सहायक, पाँचौँ तहको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति :2024-04-23

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-04-18

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति :2024-04-15

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-02-06

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-02-06

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-01-30

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-01-30

सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available.
सबै हेर्नुहोस

सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 123/077-78

प्रकाशित मिति :2022-03-21

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 122/078-79

प्रकाशित मिति :2022-03-19

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 121/078-79

प्रकाशित मिति :2022-03-13

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 120/078-79

प्रकाशित मिति :2022-03-10

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 119/078-79

प्रकाशित मिति :2022-03-02

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 106/078-79

प्रकाशित मिति :2022-02-12

पुनर्योग / सूचना नं. 104/078-79

प्रकाशित मिति :2022-02-07

परीक्षा मिति समय सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 93/078-79

प्रकाशित मिति :2022-01-17

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 88/078-79

प्रकाशित मिति :2022-01-16

सबै हेर्नुहोस