ताजा जानकारी :
वि.नं. 586,611-614/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 592,593, 594,595/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सातौँ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 585,606, 607,608/078-79 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे. समूह, सातौँ तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक पाँचौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सहायक पाँचौा/लेखपाल/आलेप सहायक पद)    |    वि.नं. 584,605/078-79 स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौँ तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 583,604/078-79 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौँ तह, फार्मेसी अधिकृत पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 582,603/078-79 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौँ तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 581,601-602/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, सातौँ तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 626,635/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 625/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 624,634/078-79 स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 623,633/078-79 स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 622,632/078-79 स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 621,631/078-79 स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट सर्जन पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 620,630/078-79 स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 619,629/078-79 स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 618,628/078-79 स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 617,627/078-79 स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 615/078-79 (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नवौँ तह, अधिकृत नवौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    अधिकृतस्तर 11 औँ तहको आयोगको मिति 2080/01/11 को बढुवा सूचना संशोधन गरिएको।    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    ध्यानाकर्षण (सबै स्थानीय तहहरू)    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 12-15/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 11/078-79(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धमा    |    वि.नं. 565/078-79 विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धमा    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत सातौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, अधिकृत सातौँ पद)    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 13-19/079-80 (खुला तथा समावेशी) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/राजश्व समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ/लेखापाल/आलेप सहायक पदको प्रथम चरणको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारवाही गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/24 देखि 2079/12/28 सम्म)    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 518-518a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म)    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 600-601-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँचौँ तह, सि.ए.ओ. पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 619-622-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचौँ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 612-613-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 627-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सहायक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 625-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियोग्राफर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 599-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, पाँचौँ तह, असिष्टेन्ट ग्राउण्टवाटर हाइड्रोजियोलोजिष्ट पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 614-616-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौँ तह, स्टाफ नर्स पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 617-618-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, क.न., प.हे.न. समूह, पाँचौँ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद)    |    सहयोगी लेखक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 596-598-079-80(खुला-समावेशी),इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, पाँचौँ तह, ल्याब टेक्निसियन पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 585-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, सर्भेक्षक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 604-607-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 608-611-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, मत्स्य-लापोडेडे-भेट समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पद)    |    परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)    |    वि.नं. 12-15/078-79 (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 626-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेल्याटे समूह, जमेल्याटे उपसमूह, पाँचौँ तह, ल्याब असिष्टेन्ट पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 623-624-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थय सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह, कविराज पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 590-595-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, पाँचौँ तह, सब इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 611-079-80(खुला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर पद)    |    वि.नं. 11/078-79 (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 520-520a/078-79 प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, लाइब्रेरी उपसमूह, लाइब्रेरी सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 6-6a/078-79 प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सूचना प्रविधि सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 5-5a/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखा सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 519/078-79 प्राज्ञिक सेवा, प्राज्ञिक समूह, कार्यालय सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 4-4c/078-79 प्रशासन सेवा, प्राज्ञिक समूह, प्रशासन सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 602-603-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिसियन उपसमूह, पाँचौँ तह, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 586-589-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, पाँचौँ तह, सब इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 20-079-80(खुला-समावेशी), विविध सेवा, पाँचौँ तह, महिला विकास निरीक्षक पद)    |    कैफियत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पद) .    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पद)    |    वि.नं. 565/078-79 (खुला) विविध सेवा, चौथोँ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    बढुवा दरखास्त फाराम पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 6-8,9,11-12,10/079-80 (खुला तथा समावेशी, अन्तर तह) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/राजश्ज समूह, सातौँ तह, अधिकृत सातौँ पदको प्रथम चरणको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    अनलाइन फाराम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 6-6a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँचौँ तह, सूचना प्रविधि सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 521/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) इन्जिनियरिङ सेवा, प्राविधिक समूह, पाँचौँ तह, इलेक्ट्रिसियन पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 518-518a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, पाँचौँ तह, ल्याब सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू)    |    वि.नं. 520-520a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, लाइब्रेरी उपसमूह< पाँचौँ तह, लाइब्रेरी सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 519/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्राज्ञिक सेवा, प्राज्ञिक समूह, पाँचौँ तह, कार्यालय सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 5-5a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, लेखा सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 4-4c/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, प्राज्ञिक समूह, पाँचौँ तह, प्रशासन सहायक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 569-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 576-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, ज.मे. उपसमूह, सातौँ तह, मेकानिकल इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 575-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सातौँ तह, नापी अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 557-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, वातावरण निरीक्षक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 573-574,583-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जहेस समूह, आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 578-580-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सातौँ तह, इन्जिनियर)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 577-079-80(अन्तर तह), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सातौँ तह, इन्जिनियर)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 570-572,582-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, आठौँ तह, पशु चिकित्सक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 539-542-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, आठौँ तह, पशु चिकित्सक पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 550-554-079-80(खुला-समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 549-079-80(अन्तर तह), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 556-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, अर्थशास्त्री पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 563-565-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, कृषि अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 562-079-80(अन्तर तह), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, कृषि अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 524,526,529-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, कृषि अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 555-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, कम्प्युटर इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 548-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नेपाली उपसमूह, सातौं तह, शिक्षा अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 568-568-079-80(खुला-समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सातौं तह, शिक्षा अधिकृत पद) -    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 546-547-079-80(खुला-समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सातौं तह, शिक्षा अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 544-545-079-80(खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सातौं तह, मत्स्य विकास अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 566,584-079-80(खुला), कृषि सेवा, लापोडेडे समूह, सातौं तह, पशु विकास अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 543-079-80(खुला), कृषि सेवा, लापोडेडे समूह, सातौं तह, पशु विकास अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 538-079-80(खुला), कृषि सेवा, खापोगुनि समूह, सातौं तह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 559-561-079-80(खुला-समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, सातौं तह, इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 558-079-80(अन्तर तह), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, सातौं तह, इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 516,518,521-079-80(खुला-समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, सातौं तह, इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 537-079-80(खुला), कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सातौं तह, कृषि इन्जिनियर पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 523-079-80(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह सातौं तह, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 515-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, तथ्याङ्कशास्त्री पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 9,11-12-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, सातौं तह, अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 10-079-80(अन्तर तह), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, सातौं तह, अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 6-8-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, सातौं तह, अधिकृत सातौं पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना(वि.नं. 514-079-80(खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 513-079-80(अ.त.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन अधिकृत पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 504-079-80(आ.अ.से.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन अधिकृत पद)    |    सातौं तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    अधिकृत नवौ तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वि.नं. 576-580/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 610/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, इन्टोमोलोजिष्ट पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 609/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    पिछडिएको क्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा    |    थप समूह छनौट गरी थप दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा    |    शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सम्बन्धमा    |    वि.नं. 596-600/078-79 स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    अप्राविधिक तर्फ पाँचौँ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/राजश्व/लेखा समूह) तथा लेखापाल/आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    आयोगको वि.नं. 523/078-79 प्राध्यपान सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल फिजियोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्राविधिक तर्फ विविध सेवा, पााँचौँ तहका महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा    |    प्रशासन सेवा र वन सेवातर्फको अधिकृत नवौं तहका पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँचौँ तह, सि.ए.ओ. वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, पाँचौँ तह, ओभरसियर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा अन्तर्गतका फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा अन्तर्गतका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायक पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, पाँचौँ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियोग्राफर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वन सेवा अन्तर्गत जनरल फरेष्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन र फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन    |    वि.नं. 567-571/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह, कविराज पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समुह, पाँचौँ तह, सब इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलोजी उपसमुह, पाँचौँ तह, सब इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ उपसमुह, पाँचौँ तहकोे खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, नापी निरीक्षक/सर्भेक्षक वा सो सरहको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह अन्तर्गतका जनरल जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी र इन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमूह, पाँचौँ तहको पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायक पाँचौँ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सहायक पाँचौँ तह, स्टाफ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, पाँचौं तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 572-575/078-79 स्वास्थ्य सेवा, मेल्याटे समूह, जमेल्याटे उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 563-564/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, ना.प्रा.स. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    बागमती प्रदेश तथा अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (अधिकृत सातौं/आठौं)    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह अन्तर्गतका जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूहहरुका सातौँ तहको खुला खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना    |    पाठ्यक्रम सच्याइएको सम्बन्धी सूचना    |    विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, अन्तर तह र खुला तर्फको विज्ञापनको सूचना    |    विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, अन्तर तह र खुला तर्फको विज्ञापनको सूचना    |    विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 610/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 609/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 566/078-79 स्वास्थ्य सेवा, आर्युवेद समूह, वैद्य पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 556-558/078-79 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 555/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 551-554/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 550/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल/आन्तरिक लेखा परीक्षक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 596-600/078-89 स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    प्रशासन सेवा, विविध समुह, सातौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइड्रोपावर, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूहहरुको सातौँ तह, इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, सातौँ तह, हाइड्र्रोलोजीष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ्ग समूह, सातौँ तह, कृषि इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गतका विद्यालय निरीक्षक, अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहहरुको सातौँ तहको पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    विविध सेवा, सातौँ तह, वातावरण निरीक्षक/ वातावरणविद वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    कृषि सेवा, फुड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सातौँ तह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    विविध सेवा, सातौँ तह, अर्थशास्त्री पदकोखुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत आठौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    अप्राविधिकतर्फ सातौ तह, प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पदहरूको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    प्रशासन सेवा, विविध समूह, अधिकृत सातौं तहका तथ्याङ्कशास्त्री वा सो सरह पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रमहरू    |    नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत सातौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत सातौ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    नेपाल कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्क र स्वायल साइन्स समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं तह)    |    प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं तह)    |    स्थानीय सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं तह)    |    स्थानीय सेवा अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं तह)    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप/घट)    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप/घट)    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप/घट)    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप/घट)    |    वि.नं. 576-580/78-79 को पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/78-79 को पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं (9) तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    कृषि सेवा, हर्टिकल्चर समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    मिति 2079/07/16 गते देखि सञ्चालन हुने गरी तोकिएका सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 576-580/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 572-575/078-89 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 567-571/078-89 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मि. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    माग आकृति फाराम (Word Format)    |    दोस्रो बार्षिक प्रतिवेदन 2077।78    |    वि.नं. 563-564/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, चौथो तह, ना.प्रा.स. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनरी/लापोडेडे समूह, चौथो तह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 566/078-89 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 556-558/078-79 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, ना.प्रा.स. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 555/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 551-554/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 550/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको वि.नं. 741/077-78 अ.न.मि. पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 538-541a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 509-511/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 547/078-79 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 535/078-79 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 506/078-79 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो तह वा सो सरह पदको आन्तरिक तर्फका परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 544-546/078-79 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 514/078-79 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 6/077-78    |    सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 1/077-78    |    सहायक केन्द्राध्यक्षनिरीक्षकको सूचीमा नाम समावेश गर्ने फाराम    |    संक्षिप्त सूचीमा छनौट तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 5/077-78    |    प्रेस विज्ञप्ती    |    पुनर्योग / सूचना नं. 104/078-79    |    परीक्षा मिति समय सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 93/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 32/077-78    |    सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 123/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 122/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 121/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 120/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 119/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 106/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. .../077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 224-227/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 27/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 25/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 88/078-79    |    दरभाउ पत्रसंग सम्बन्धी संशोधन सूचना / सूचना नं. 4/077-78    |    दरभाउ खरिद तथा म्याद थप सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 3/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 35/077-78    |    परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 41/077-78    |    परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 31/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 6/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 28/077-78    |    परीक्षा कार्येक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 28/077-78    |    PSRMS सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 2/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 86/078-79    |    Email ID र website परिवर्तन गरेको सम्बन्धी सूचना    |    प्रस्ताव स्वीकृत् गर्ने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 7/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 1/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 18/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 37/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 34/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 32/077-78    |    क्याटलग सपपङ्ग पवधिबाट सवारी सािन खररद सम्बन्धी सीलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 42/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 39/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 38/077-78    |    प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ सेवा पाचौ तहको आन्तरिक प्रतियोगिते लिखित परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 36/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 29/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 44/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 16/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 15/077-78    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 118/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 117/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 131/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 130/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 96/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 92/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 91/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 90/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 93/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 84/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 81/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 124/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 123/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 119/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 116/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 111/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 77/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 75/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 74/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 71/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 67/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 66/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 62/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 59/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 53/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 46/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 29/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 14/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 4/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 7/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 42/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 26/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 136/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 25/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 76/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 17/078-5-20    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 141/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 133/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 132/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 126/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 115/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 114/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 113/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 112/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 125/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 106/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 108/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 36/078/06/11    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 105/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 104/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 103/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 102/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 30/078/06/11    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना नं। 56/078-79    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना नं। 55/078-79    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना नं। 101/078-79    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना नं। 45/078-79    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना नं। 100/078-79    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा सूचना    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा    |    प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गरएको सूचना    |    वि.नं. 527/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, स्पेक्ट्रोस्कोपी उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 512/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 526/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, फार्माकोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 548-549/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 525-525a/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, पब्लिक हेल्थ उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 531-532/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 524/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, बायोकेमिष्ट्री उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 523/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल फिजियोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 522/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल प्याथोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 513/078-79 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    प्राविधिक पाँचौँ    |    प्राविधिक चौथो    |    अप्राविधिक पाँचौँ    |    कार्यक्षमता पाँचौँ    |    अप्राविधिक चौथो    |    खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना    |    स्थानीय तहको बिज्ञापन छैठौ    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना    |    छैटौं तहको अन्तिम चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना    |    प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूमा खुला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन    |    कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना    |    खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना    |    सूचना नं. 10 - 077-78    |    सूचना चौथो तह    |    खुला तथा समावेशीको पद संख्या र वि.नं. संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    विज्ञापन नम्बर संशोधन तथा म्याद थप सम्बन्धि सूचना    |    परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना    |    सूचना नं. 21/077-78 मिति: 2077/10/1    |    सूचना    |    संशोधित सूचना -वेव साइट    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - स्थानीय खुला    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - प्रदेश खुला    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - जेष्ठता    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - आन्तरिक प्रतियोगिता    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    पाँचौ तहको विस्तृत विज्ञापन    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप तथा संशोधन, शैक्षिक योग्यता संशोधन तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    स्वास्थ्य पाँचौँ    |    स्वास्थ्य-कार्यसम्पादन पाँचौँ    |    स्वास्थ्य चौथो    |    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन पाँचौँ    |    अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना ।    |    वि.नं. 508/078-79 (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 542-543/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 534/078-79 कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि समूह, प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 533/078-79 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 533/078-79 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको वि.नं. 737/077-78 नायब प्राविधिक सहायक पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    तेस्रो बार्षिक प्रतिवेदन 2078।79    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्मासमक्ष तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति    |    वि.नं. 529-530/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनी/ला.पो.डे.डे समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 505/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनी/ला.पो.डे.डे समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    अन्तर्वार्तामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले आफूले प्रकाशित गरेको अनुसन्धान तथा कृतिहरू आयोगमा पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना    |    वि.नं. 536/078-79 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 507/078-79 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 538-541a/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचौँ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 504/078-79 कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बाली विकास समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    पूनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 527/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, स्पेक्ट्रोस्कोपी समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 526/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, फार्माकोलोजी समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 525-525a/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, पब्लिक हेल्थ समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 501/078-79 आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 528/078-79 आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 524/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, बायोकेमिष्ट्रि उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 523/078-89 प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल फिजियोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 522/078-89 प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल प्याथोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)    |    वि.नं. 548-549/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 547/078-89 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 542-543/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 534/078-89 कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 533/078-89 कृषि सेवा, एगृ. इन्जि. समूह, सब इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 531-532/078-89 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका 2079-80    |    प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन 2076।77    |    अनुसूची 5 बमोजिमको दरखास्त फाराम    |    वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका 2078-79    |    वि.नं. 544-546/078-89 स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 514/078-89 स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 513/078-89 कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 512/078-89 पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 538-541A/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 509-511/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म)    |    वि.नं. 537/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 508/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 536/078-89 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 507/078-89 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 535/078-89 कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 506/078-89 कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 529-530/078-89 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 505/078-89 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 504/078-79 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 504/078-79 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    सच्याइएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 501, 528/078-79 तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 501, 528/078-79 तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    परीक्षा स्थगन सम्बन्धमा    |    वि.नं. 787/077-78 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 787/077-78 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साईकियाट्री समूह, नवौँ तह कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रीष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं (9) तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट सर्जन पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पिडियाट्रिसियन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजी पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स समूह, गाइनोकोलोजिष्ट उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तहको कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (8) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पद    |    स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ (9) तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद    |    आयोगको निर्णय सम्बन्धमा    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    विज्ञापन नं. 610/078-79(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तहको इन्लोटोमोलोजिष्मिट पदको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।04।02 देखि 2079।04।17 सम्म)    |    आयोगको निर्णय सम्बन्धमा ।    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्रशासन सेवा, न्याय समूह, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको कानून अधिकृत पद    |    प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन, लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), नवौँ तहको अधिकृत पद    |    विविध सेवा, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको महिला विकास अधिकृत पद    |    आ यो तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सातौँ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पद    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    नक्कली परीक्षार्थीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा    |    आयोगको वि.नं.16/078-79 (खुला) अप्राविधिक तर्फको अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा    |    आयोगको वि.नं.16/078-79 (खुला) अप्राविधिक तर्फको अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा    |    रद्द भएको विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता माग गर्ने सम्बन्धमा    |    सूचना संशोधन सम्बन्धमा    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।02।21 देखि 2079।02।29 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।02।21 देखि 2079।02।29 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    स्वास्थ्य सेवा,क.न.प.हे.न. समूह, सातौँ तह, कम्युनिटि नर्सिङ्ग अधिकृत    |    स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौँ तह, नर्सिङ्ग अधिकृत    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सातौँ, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पद    |       |    आयोगको वि.नं. 764/077-78 कृषि सेवा, बालि संरक्षण समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत छैटौं तह, पशु विकास अधिकृत पद    |    कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत छैटौँ तहका पशु चिकित्सक पद    |    कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत छैटौँ तह मत्स्य विकास अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका नवौं तहका पदहरूको आ.प्र., खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (अप्राविधिक नवौं)    |    कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा(अप्राविधिक/प्राविधिक नवौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक नवौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक छैटौं तह) (थप)    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका सातौं/आठौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    प्राविधिक तर्फका छैटौं/सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    अप्राविधिक तर्फका छैटौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    कार्यसम्पादन अनभुवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा(स्वास्थ्य सेवा सातौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (प्राविधिक तथा अप्राविधिक छैटौं/सातौं तह)    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका सातौं/आठौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    प्राविधिक तर्फका छैटौं/सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूका निम्न सेवा, समूहका अप्राविधिक तर्फका छैटौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    आयोगको वि.नं. 224-227/077-78 प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक चौथो पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको वि.नं. 224-227/077-78 प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक चौथो पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत छैटौँ तह, शिक्षा अधिकृत पद    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, वातावरण समूह, छैटौँ तहको वातावरण इञ्जिनियर पद    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमहू, छैटौँ तहको इञ्जिनियर पद    |    प्रशासन सेवा (प्रशासन समूह, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पद छैटौं तह    |    तथ्याङ्क अधिकृत छैटौँ तह    |    कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल, छैटौं तह    |    प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली-2076    |    प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, 2078    |    स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 2078    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृत छैटौ तह, इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्र    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    प्रवेश पत्र पुन: डाउनलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    मिति 2078/12/28 र 2079/01/03 गतेको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    मिति 2078/12/28 र 2079/01/03 गतेको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    आयोगको वि.नं.12-15/078-79 (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको सहायक चौथो/सहलेखापाल पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा    |    आयोगको वि.नं.12-15/078-79 (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको सहायक चौथो/सहलेखापाल पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा    |    मिति 2078/12/19 देखि मिति 2078/12/26 गतेसम्मको चौथो तहका परीक्षा कार्यक्रमहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    मिति 2078/12/19 देखि मिति 2078/12/26 गतेसम्मको चौथो तहका परीक्षा कार्यक्रमहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    मिति 2078/12/13 देखि 2078/12/16 सम्मको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    मिति 2078/12/13 देखि 2078/12/16 सम्मको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह/चौथो तह/प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा/लेखा समूह/चौथो तह/सहलेखापाल    |   

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

कार्यविवरण

प्रकाशित मिति : 2022-01-20 13:34:34

प्रशासन महाशाखा

 • आयोगको आन्तरिक,सामान्य तथा कर्मचारी प्रशासन र जनसम्पर्क।
 • आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा सुधार।
 • वार्षिक योजना तयारी ,कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन सम्वन्धी।
 • बजेट तयार गर्ने, लेखा संचालन गर्ने, नगदी, जिन्सी, राजश्व आदिको दुरुस्त हिसाव राख्ने र लेखा परीक्षण।
 • स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहे वा नरहेको, रिक्त रहेको भए कानून बमोजिम माग भए वा नभएको, कानून बमोजिम नियुक्ति, सरुवा, वढुवा भए नभएको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी।
 • लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय।
 • आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन,पत्रिका, वुलेटीनहरूको तयारी तथा प्रकाशन।
 • विभिन्न सेवा समूह उपसमूहका पदहरूको प्रतिशत निर्धारण सम्वन्धी कार्य।
 • आयोगका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवा, काज, सहमति, विदा सम्बन्धी कार्य।
 • विज्ञापन प्रकाशनका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम र न्यूनतम योग्यता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने।
 • सचिवको निर्देशनमा अन्य कार्य गर्ने।

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा

 • आयोगको सामान्य प्रशासन तथा कर्मचारी प्रशासन।
 • आयोगको आवश्यकतानुसार प्रशासकीय सर्वेक्षण गरी गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र स्वीकृत सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • आयोगको बैठक संचालन सम्बन्धी काममा सहयोग।
 • स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहे वा नरहेको, रिक्त रहेको भए कानून बमोजिम माग भए वा नभएको, कानून बमोजिम नियुक्ति, सरुवा, वढुवा भए नभएको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने।
 • आयोगको गोष्ठीहरू संचालन गर्ने।
 • सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीहरू तोकिएको समयमा नै प्रकाशन गर्ने।
 • कानून वमोजिम माग भए अनुसारका विवरणहरू प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट समयमै उपलव्ध गराउने ।
 • खुला तथा बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदहरूको माग संकलन, प्रतिशत निर्धारण, विज्ञापन गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम समेत तयार गर्ने र विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशित गर्ने।
 • सार्वजनिक प्रशासन (शिक्षक तथा विश्वविद्यालयको सेवा बाहेक) प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी प्राप्त तथ्यांकहरूको अभिलेख तयार गर्ने।
 • विभिन्न पदहरूका पाठ्यक्रम, दरखास्त फाराम, बुलेटिन, पत्रिका र आयोगवाट प्रकाशन गरिनु पर्ने अन्य सामग्रीहरू प्रकाशित गर्ने।
 • आयोगका विज्ञापन र सूचनाहरूको प्रचार प्रसार सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने।
 • विज्ञापन प्रकाशनका सन्दर्भमा सम्बन्धित आवश्यक विभिन्न पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रमसम्बन्धी कार्य जिम्मेवार शाखासँगको समन्वयमा यकिन गर्ने।
 • आयोग बार्षिक प्रतिवेदन तयारीको कार्य गर्ने/गराउने।
 • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन/नियमले तोकिएअनुसारका सूचना प्रकाशन गर्ने।
 • आयोगको कार्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सूचना तयार गरी प्रचार प्रसार गर्ने ।
 • निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

दर्ता चलानी तथा हेल्पडेक्स

 • अन्यत्र कार्यालयबाट प्राप्त चिट्ठी पत्रहरू दर्ता गर्ने तथा कार्यालयबाट अन्यत्र पठाउने पत्रहरू चलानी गर्ने।
 • प्राप्त पत्रहरू सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा पुर्याई भर्पाइ गरिराख्ने।
 • पत्रको प्राथमिकता र प्रकृति अनुसार प्राथमिकताको छाप लगाउने।
 • जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • आयोग र आयोग सम्बन्धी कार्यका विषायमा सोधनी गर्नेलाई जानकारी दिने।
 • आफूले जानकारी दिन सक्ने विषय आफैंले र नसक्ने विषयमा जानकारीका लागि सम्बन्धित शाखा वा पदाधिकारी समक्ष पठाउने।
 • टेलिफोन कल प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित शाखा महाशाखामा ट्रान्स्फर गर्ने।

जिन्सी इकाई

 • आयोगको आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • खरिद योजना तयारी, जिन्सी व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापन।
 • आयोगका चल अचल सम्पत्तीहरूको सुरक्षा तथा सम्भार।
 • जिन्सी सामग्रीको आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
 • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने।

नीति नियम तथा कानुन शाखा

 • प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्वन्धी कानून तथा सेवा परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा परामर्श सम्वन्धी कार्य।
 • ऐन बमोजिम नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श सम्वन्धी कार्य।
 • कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्वन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र बिभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श।
 • प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको बढुवा उजुरी, रिट निवेदनका लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य।
 • आयोगलाई कानुनी परामर्श दिने, आयोगको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदिको तर्जुमा।
 • प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका शर्त तथा सुविधा, सरुवा, बढुवा, सेवा परिवर्तन तथा विभागीय सजायँ आदि बिषयमा नीति निर्धारण सम्बन्धी कारवाही गर्ने।
 • आयोगको कार्यविधि सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने।
 • प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून/नियमहरूको संशोधन सम्बन्धमा आयोगको निर्णयानुसार राय, परामर्श दिने।
 • आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने र प्रत्यायोजित अधिकारको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने।
 • सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीहरू प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखामा तोकिएको समयावधि भित्रै उपलव्ध गराउने।
 • प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीवाट कानून वमोजिम माग भए अनुसारका विवरणहरू समयमै उपलव्ध गराउने।
 • एक सेवा, समूह वा उपसमूहवाट अर्को सेवा, समूह वा उपसमूहमा सेवा परिवर्तनका लागि नीति निर्धारण गर्न राय पेश गरी आयोगको स्वीकृति बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने।
 • प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट स्वीकृत भए बमोजिम परामर्श तयार गर्ने।
 • प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका पदहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी उजूरीहरूमा आवश्यक कारवाही गर्ने।
 • आयोगलाई विपक्षी बनाई अदालतमा परेको रिट निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने।
 • आयोगको काम कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी राय सल्लाह उपलव्ध गराउने।
 • निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

पाठ्यक्रम तथा परीक्षण प्रविधि शाखा

 • आयोगबाट हुने परीक्षाहरूको लागि पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास।
 • प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाको विभिन्न पक्षमा अनुसन्धानात्मक अध्ययन विश्लेषण र विकास।
 • आयोगको कामसंग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको अध्ययन तथा अनुसन्धान।
 • विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका पदहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र समकक्षता निर्धारण।
 • मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व एवम् आचरण परीक्षण सम्बन्धी।
 • लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनको व्यवस्था गर्ने।
 • प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गतका पदहरूको लागि लिइने परीक्षाका पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ।
 • प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाको पाठ्यक्रम क्षेत्रभित्र आइपर्ने समस्या समाधानमा सुझाव दिने।
 • पाठ्यक्रमको उपयुक्तता, सामयिकता र प्रभावकारीता सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्ने।
 • पाठ्यक्रम सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रसंग सम्पर्क राखी सो सम्बन्धमा मन्तव्य तथा प्रतिक्रिया लिने।
 • पाठ्यक्रमको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने।

आर्थिक प्रशासन शाखा

 • चालु, पूँजीगत र विकास बजेट तयार गर्ने।
 • लेखा संचालन, लेखा परीक्षण र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी काम गर्ने।
 • राजश्वको हिसाब दुरुस्त राख्ने।
 • थप वजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने।
 • बजेट निकासा गर्ने गराउने।
 • आर्थिक कारोबारको क्रममा राय दिने।
 • आर्थिक तथ्यांक उपलव्ध गराउने।
 • खर्च मापदण्ड सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय/प्रदेश लेखा नियन्त्रकले तोके बमोजिमका निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने।
 • सचिव एवम् महाशाखा प्रमुखको निर्देशन बमोजिमका कार्य गर्ने।
 • आयोगको कार्यलाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय, मर्यादित, गोप्य राख्न सूचना सञ्चार प्रविधिसम्वन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम तयार गर्ने।
 • नवीनतम सूचना सञ्चार प्रविधि उपयोग सम्बन्धी सम्भावनाहरू खोजी गरी सुझाव पेश गर्ने।
 • सूचना प्रविधि सम्वन्धी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू तयार गरी पेशगर्ने।
 • सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित नियामक तथा सम्वद्ध निकायहरूवीच आवश्यक समन्वय गर्ने।
 • सूचना सञ्चार System निर्माण एवम् Maintenance गर्ने।
 • नयाँ प्रविधिहरूको पहिचान गरी सुझाव पेश गर्ने।
 • Networking and Network Troubleshooting गर्ने।
 • Database maintenance and administration गर्ने।
 • System Administration, software enhancement and modification, Hardware maintenance गर्ने।
 • Electrical, electronics, computer, Laptop को खरिद योजना तयार गर्ने, चेकजांच गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने।
 • Public service recruitment management system संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
 • Online Application सम्वन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी सुधारको उपायहरू खोजी गर्ने।
 • File Tracking System लागू गर्ने।
 • ICT Audit गरी सुझाव पेश गर्ने।
 • सूचना तथा प्रकाशन शाखालाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने।
 • सूचना प्रविधि सम्वन्धी अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य।
 • सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक Programming सम्बन्धी कार्य गर्ने।

परीक्षा महाशाखा

 • परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीति, नियम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन।
 • प्रश्न निर्माणकर्तालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रममा आधारित मार्गदर्शन तयार गरी कच्चा प्रश्नहरू संकलन एवम् बैंक सम्वन्धी कार्य।
 • आयोगबाट संचालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू संचालन गर्ने।
 • उत्तरपुस्तिकाहरूको संकेतीकरण सम्वन्धी कार्य।
 • परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षण गराउने कार्य।
 • परीक्षा संचालन, नतिजा तयारी सम्वन्धी कार्य।
 • OMR एवम् अन्य प्रविधिवाट लिईने परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको संकलन, परीक्षण तथा नतिजा तयारी सम्वन्धी कार्य। साथै, आवश्यकतानुसार टिम (टोली) बनाई परीक्षण कार्य गर्न निर्देशन भए अनुरुप कार्य गराउने।
 • परीक्षा संचालन शाखा

  • लिखित परीक्षाको लागि आवश्यकतानुसारका कच्चा प्रश्नपत्रहरू संकलनका लागि सम्वन्धित माननीय सदस्यबाट दक्ष/विज्ञको मनोनयन गराउने।
  • परीक्षा भवनको व्यवस्था गरी परीक्षा संचालन गर्ने गराउने।
  • परीक्षा संचालन सम्बन्धी सुधारबारे आवश्यक सुझाव पेश गर्ने।
  • सामूहिक छलफल परीक्षा संचालन सम्बन्धी काम गर्ने।
  • विभिन्न विषयमा प्रश्न निर्माणकर्ता, दक्ष तथा विशेषज्ञहरूको नामावली संकलन गरी अद्यावधिक गराई राख्ने।
  • दरखास्तहरू विज्ञापन अनुसार मिले नमिलेको छानवीन गरी स्वीकृत नामावली तयार गर्ने।
  • दरखास्त सम्बन्धी परेका समस्याबारे अध्ययन गरी परीक्षा संचालन अगावै टुंगो लगाउने।
  • OMR एवम् अन्य प्रविधिवाट लिईएका परीक्षाहरूका उत्तरपुस्तिकाहरू वुझ्ने।

  लिखित परीक्षा नतिजा तयारी शाखा

  • दोश्रो संकेतीकरण भई आएका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षणको लागि शाखावाट पोकामा संकेतीकरण गर्ने।
  • परीक्षण भई प्राप्त उत्तर पुस्तिकाहरूको प्राप्ताङ्क रुजु गरी टेबुलेशन गर्ने।
  • लेजर तयार गरी दोश्रो संकेतको आधारमा परीक्षार्थीको योग्यताक्रम निर्धारण गरी लिखित नतिजा प्रकाशन शाखामा गोप्यरुपमा पठाउने।
  • पुनर्योगको लागि लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखावाट पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा पूर्नयोगको व्यवस्था मिलाउने।
  • विभिन्न विषयका दक्षहरूको नामावली संकलन गरी अद्यावधिक गराई राख्ने।

  लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा

  • लिखित परीक्षा तयारी शाखावाट लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशनका लागि गोप्य सिलवन्दी खाम वुझिलिने।
  • प्राप्ताङ्क र पदको आधारमा नतिजा प्रकाशित गर्ने र सम्बन्धित शाखासंग समन्वय राखी अन्तर्वार्ता र अन्य परीक्षाहरूको कार्यक्रम निर्धारण गर्ने।
  • अध्यक्षज्यूवाट दोश्रो संकेत नम्वर र सचिवज्यूवाट पहिलो संकेत नम्वरका अर्धकट्टीहरू वुझिलिई नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी कार्य गर्ने।
  • पुनर्योगको लागि पर्न आएका निवेदन संकलन गरी सम्वन्धित शाखामा पठाउने।
  • विज्ञापन गर्ने शाखासंग समन्वय गर्ने।
  • लिखित परीक्षा नतिजाको डिकोड तयार गर्ने।

  अन्तर्वाता तथा सिफारिश महाशाखा

  • परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नहरु परिमार्जन (प्रश्नपत्र परिमार्जन) गराउने।
  • अन्तर्वार्ता सम्वन्धी कार्य गर्ने र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी आवश्यक मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने, गराउने।
  • परीक्षा (लिखित एवं अन्तर्वार्ता) मा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरु माग बमोजिम सिफारिश गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने।

  प्रश्नपत्र परिमार्जन शाखा

  • आयोगका पदाधिकारीबाट समयमै दक्षहरूको मनोनयन गरी प्रश्नपत्र परिमार्जन गराउने।
  • दक्षहरूले प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र आयोगबाट स्वीकृत मान्यता सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने।
  • परिमार्जित प्रश्नपत्रहरूको स्तरीयता हेर्ने र आवश्यक संख्यामा प्रश्नपत्रहरू तयार गराउने।
  • दक्षहरूको सूची अद्यावधिक गर्ने।
  • आवश्यक सेट मिलाई प्रश्नपत्र भण्डारमा उपलव्ध गराउने।
  • निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

  अन्तर्वार्ता तथा सिफारिश शाखा

  • तोकिएको समयमा उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ताको व्यवस्था गर्ने।
  • विभिन्न विषयमा दक्षहरूको नामावली संकलन गरी अद्यावधिक गराई राख्ने।
  • अन्तर्वार्ताका लागि दक्ष र विज्ञ मनोनयन सम्बन्धी काम गर्ने।
  • उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता विज्ञापित पद अनुसार मेल खाए नखाएको जाँच बुझ गर्ने।
  • अन्तर्वार्ता भन्दा अगावै उम्मेदवारहरूले पेश गरेका प्रमाणपत्रहरूको सक्कल प्रमाण भिडाई प्रमाणित गर्ने।
  • उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम तयार गरी सिफारिश गर्ने।
  • सिफारिश भएका उम्मेदवारहरूको लगत राखी नियमानुसार नियुक्ति दिए नदिएको अनुगमन गर्ने।
  • प्रयोगात्मक परीक्षा तथा सिप परीक्षण संचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने।