ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

विज्ञापन (बढुवा)

सि.नं शीर्षक
1 प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
2 प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु डाउनलोड
3 प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
4 प्रदेश वन सेवाका अधिकृत एघारौँ तहको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
5 अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना डाउनलोड
6 स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द तथा अधिकृत नवौ डाउनलोड
7 प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत सातौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल् डाउनलोड
8 प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत नवौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्य डाउनलोड
9 प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना डाउनलोड
10 प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा र क डाउनलोड
11 प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि डाउनलोड
12 प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/ डाउनलोड
13 स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त डाउनलोड
14 स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा डाउनलोड
15 बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप डाउनलोड
16 बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल डाउनलोड
17 कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा(अप्राविधिक/प्राविधिक नवौं तह) डाउनलोड
18 ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक नवौं तह) डाउनलोड
19 ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक छैटौं तह) (थप) डाउनलोड
20 कार्यसम्पादन अनभुवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा(स्वास्थ्य सेवा सातौं तह) डाउनलोड
21 ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(प्राविधिक/अप्राविधिक छैटौं/सातौं तह) डाउनलोड