Latest Activities :
आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 518-518a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्ध    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म)    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 600-601-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 619-622-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, प    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 612-613-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, प्र    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 627-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी स    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 625-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियो    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 599-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 614-616-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँच    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 617-618-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, क.न., प.हे.न. समूह, पाँच    |    सहयोगी लेखक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 596-598-079-80(खुला-समावेशी),इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 585-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, सर्भेक्षक प    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 604-607-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, पाँचौँ तह, प्रा    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 608-611-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, मत्स्य-लापोडेडे-भेट समूह, पाँ    |    परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)    |    वि.नं. 12-15/078-79 (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पद    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 626-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेल्याटे समूह, जमेल्याटे उपसमूह, पाँ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 623-624-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थय सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 590-595-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 611-079-80(खुला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर पद)    |    वि.नं. 11/078-79 (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पदको नतिजा    |    वि.नं. 520-520a/078-79 प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, लाइब्रेरी उपसमूह, लाइब्रेरी सहायक पदको उम्मेद    |    वि.नं. 6-6a/078-79 प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सूचना प्रविधि सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस स    |    वि.नं. 5-5a/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखा सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 519/078-79 प्राज्ञिक सेवा, प्राज्ञिक समूह, कार्यालय सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी    |    वि.नं. 4-4c/078-79 प्रशासन सेवा, प्राज्ञिक समूह, प्रशासन सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सू    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचन    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 602-603-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 586-589-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 20-079-80(खुला-समावेशी), विविध सेवा, पाँचौँ तह, महिला विकास निरीक्षक प    |    कैफियत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पाँ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पा    |    वि.नं. 565/078-79 (खुला) विविध सेवा, चौथोँ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    बढुवा दरखास्त फाराम पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 6-8,9,11-12,10/079-80 (खुला तथा समावेशी, अन्तर तह) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/राजश्ज समूह, सा    |    अनलाइन फाराम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 6-6a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँच    |    वि.नं. 521/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) इन्जिनियरिङ सेवा, प्राविधिक समूह, पाँचौ    |    वि.नं. 518-518a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, पा    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू)    |    वि.नं. 520-520a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, ला    |    वि.नं. 519/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्राज्ञिक सेवा, प्राज्ञिक समूह, पाँचौँ    |    वि.नं. 5-5a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, ले    |    वि.नं. 4-4c/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, प्राज्ञिक समूह, पाँचौँ त    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 569-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 576-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, ज.मे. उपसमूह, सातौ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 575-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सातौँ तह, नापी अधिकृत    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 557-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, वातावरण निरीक्षक    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 573-574,583-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जहेस समूह, आठौँ तह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 578-580-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 577-079-80(अन्तर तह), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 570-572,582-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, आठौँ तह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 539-542-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, आठौँ तह, पशु    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 550-554-079-80(खुला-समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 549-079-80(अन्तर तह), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 556-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, अर्थशास्त्री पद)    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 563-565-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, कृषि    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 562-079-80(अन्तर तह), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, कृषि अधिकृत स    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 524,526,529-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, सातौं तह, क    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 555-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, कम्प्युटर इन्जिन    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 548-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नेपाली उपसमूह, सात    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 568-568-079-80(खुला-समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सातौं    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 546-547-079-80(खुला-समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सातौं    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 544-545-079-80(खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सातौं तह, मत्स्य विकास अ    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 566,584-079-80(खुला), कृषि सेवा, लापोडेडे समूह, सातौं तह, पशु विकास अध    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 543-079-80(खुला), कृषि सेवा, लापोडेडे समूह, सातौं तह, पशु विकास अधिकृत    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 538-079-80(खुला), कृषि सेवा, खापोगुनि समूह, सातौं तह, खाद्य अनुसन्धान    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 559-561-079-80(खुला-समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, सातौं    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 558-079-80(अन्तर तह), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, सातौं तह, इन्    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 516,518,521-079-80(खुला-समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल-जनरल समूह, स    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 537-079-80(खुला), कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सातौं तह, कृषि इन्    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 523-079-80(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपस    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 515-079-80(खुला), प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौं तह, तथ्याङ्कशास्त्री    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 9,11-12-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 10-079-80(अन्तर तह), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, सातौं तह,    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 6-8-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, सातौ    |    स्वीकृत नामावली सूचना(वि.नं. 514-079-80(खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन अधिक    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 513-079-80(अ.त.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन अधि    |    स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 504-079-80(आ.अ.से.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौं तह, डिभिजन वन    |    सातौं तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्    |    वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्    |    सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    अधिकृत नवौ तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वि.नं. 576-580/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन    |    वि.नं. 610/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, इन्टोमोलोजिष्ट पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम    |    वि.नं. 609/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्ध    |    पिछडिएको क्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा    |    थप समूह छनौट गरी थप दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा    |    शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सम्बन्धमा    |    वि.नं. 596-600/078-79 स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    अप्राविधिक तर्फ पाँचौँ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/राजश्व/लेखा समूह) तथा लेखापाल/आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    आयोगको वि.नं. 523/078-79 प्राध्यपान सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल फिजियोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको वैकल    |    प्राविधिक तर्फ विविध सेवा, पााँचौँ तहका महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा    |    प्रशासन सेवा र वन सेवातर्फको अधिकृत नवौं तहका पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँचौँ तह, सि.ए.ओ. वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, पाँचौँ तह, ओभरसियर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा अन्तर्गतका फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा अन्तर्गतका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायक पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, पाँचौँ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियोग्राफर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वन सेवा अन्तर्गत जनरल फरेष्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन र फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक    |    वि.नं. 567-571/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी    |    स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह, कविराज पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समुह, पाँचौँ तह, सब इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलोजी उपसमुह, पाँचौँ तह, सब इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ उपसमुह, पाँचौँ तहकोे खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, नापी निरीक्षक/सर्भेक्षक वा सो सरहको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह अन्तर्गतका जनरल जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी र इन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमूह, पाँचौँ तहको पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायक पाँचौँ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सहायक पाँचौँ तह, स्टाफ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, पाँचौं तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 572-575/078-79 स्वास्थ्य सेवा, मेल्याटे समूह, जमेल्याटे उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पदको उम्मेदव    |    वि.नं. 563-564/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, ना.प्रा.स. पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको उम्म    |    बागमती प्रदेश तथा अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (अधिकृत सातौं/आठौं)    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह अन्तर्गतका जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूहहरुका सातौँ तहको खुला खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना    |    पाठ्यक्रम सच्याइएको सम्बन्धी सूचना    |    विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा ह    |    विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्क    |    विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सातौँ तहको खुला, अन्तर तह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 610/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी स    |    वि.नं. 609/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन    |    वि.नं. 566/078-79 स्वास्थ्य सेवा, आर्युवेद समूह, वैद्य पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 556-558/078-79 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्    |    वि.नं. 555/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प    |    वि.नं. 551-554/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवारहरू सिफा    |    वि.नं. 550/078-79 इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल/आन्तरिक लेखा परीक्षक पदको उम्मेदवारहरू सिफारि    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्    |    वि.नं. 596-600/078-89 स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्    |    प्रशासन सेवा, विविध समुह, सातौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइड्रोपावर, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूहहरुको सातौँ तह, इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, सातौँ तह, हाइड्र्रोलोजीष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ्ग समूह, सातौँ तह, कृषि इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गतका विद्यालय निरीक्षक, अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहहरुको सातौँ तहको पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    विविध सेवा, सातौँ तह, वातावरण निरीक्षक/ वातावरणविद वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    कृषि सेवा, फुड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सातौँ तह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    विविध सेवा, सातौँ तह, अर्थशास्त्री पदकोखुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत आठौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    अप्राविधिकतर्फ सातौ तह, प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पदहरूको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    प्रशासन सेवा, विविध समूह, अधिकृत सातौं तहका तथ्याङ्कशास्त्री वा सो सरह पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रमहरू    |    नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत सातौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत सातौ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम    |    नेपाल कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्क र स्वायल साइन्स समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अ    |    प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि    |    प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/    |    स्थानीय से अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त    |    स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल    |    वि.नं. 576-580/78-79 को पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/78-79 को पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं (9) तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम    |    कृषि सेवा, हर्टिकल्चर समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम    |    बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप    |    बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल    |    कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फारा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    मिति 2079/07/16 गते देखि सञ्चालन हुने गरी तोकिएका सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 576-580/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन सम्    |    वि.नं. 572-575/078-89 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टे    |    वि.नं. 567-571/078-89 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मि. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्ध    |    माग आकृति फाराम (Word Format)    |    दोस्रो बार्षिक प्रतिवेदन 2077।78    |    वि.नं. 563-564/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, चौथो तह, ना.प्रा.स. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 559-562/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनरी/लापोडेडे समूह, चौथो तह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदक    |    वि.नं. 566/078-89 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 556-558/078-79 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, ना.प्रा.स. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 555/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको नतिजा प्    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 551-554/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको नतिजा प्रक    |    वि.नं. 550/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 228-232/077-78 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ पदको नतिजा सम्बन्ध    |    आयोगको वि.नं. 741/077-78 अ.न.मि. पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 538-541a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी    |    वि.नं. 509-511/078-79 स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी स    |    वि.नं. 547/078-79 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचन    |    वि.नं. 535/078-79 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 506/078-79 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो तह वा सो सरह पदको आन्तरिक तर्फका परीक्षाको पाठ्यक्रम    |    वि.नं. 544-546/078-79 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी    |    वि.नं. 514/078-79 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूच    |    सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 6/077-78    |    सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 1/077-78    |    सहायक केन्द्राध्यक्षनिरीक्षकको सूचीमा नाम समावेश गर्ने फाराम    |    संक्षिप्त सूचीमा छनौट तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 5/077-78    |    प्रेस विज्ञप्ती    |    पुनर्योग / सूचना नं. 104/078-79    |    परीक्षा मिति समय सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 93/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 32/077-78    |    सच्याइएको सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 123/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 122/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 121/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 120/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 119/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 106/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. .../077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 224-227/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 27/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 25/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 88/078-79    |    दरभाउ पत्रसंग सम्बन्धी संशोधन सूचना / सूचना नं. 4/077-78    |    दरभाउ खरिद तथा म्याद थप सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 3/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 35/077-78    |    परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 41/077-78    |    परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 31/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 6/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 28/077-78    |    परीक्षा कार्येक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 28/077-78    |    PSRMS सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 2/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 86/078-79    |    Email ID र website परिवर्तन गरेको सम्बन्धी सूचना    |    प्रस्ताव स्वीकृत् गर्ने सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 7/077-78    |    सिलबन्दी दर् भाउ पत्र आह् वान सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 1/078-79    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 18/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 37/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 34/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 32/077-78    |    Bid Document Catalogue Shopping Seed lab    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 42/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 39/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 38/077-78    |    प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ सेवा पाचौ तहको आन्तरिक प्रतियोगिते लिखित परीक्षा स्थंगन सम्बन्धी सूचना/ सूचना नं. 36/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 29/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 44/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 16/077-78    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना/ सूचना नं. 15/077-78    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 118/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 117/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 131/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 130/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 96/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 92/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 91/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 90/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 93/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 84/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 81/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 124/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 123/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 119/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 116/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 111/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 77/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 75/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 74/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 71/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 67/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 66/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 62/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 59/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 53/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 46/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 29/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 14/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 4/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 7/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 42/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 26/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 136/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 25/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 76/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 17/078-5-20    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 141/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 133/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 132/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 126/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 115/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 114/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 113/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 112/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 125/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 106/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 108/078-79    |    उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना नं। 36/078/06/11    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 105/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 104/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 103/078-79    |    बैकल्पिक उम्मेदवर सिफारिस सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 102/078-79    |    Post Allocated Recommendation Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice Health Inspection    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice Information Officer    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    Result Notice    |    First Phase result Publication    |    वि.नं. 527/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्य    |    वि.नं. 512/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 526/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्    |    वि.नं. 548-549/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 525-525a/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्    |    वि.नं. 531-532/078-79 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 524/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्य    |    वि.नं. 523/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्य    |    वि.नं. 522/078-79 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश अन्तर्गत, नवौँ तह, प्राध्य    |    वि.नं. 513/078-79 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    प्राविधिक पाँचौँ    |    प्राविधिक चौथो    |    अप्राविधिक पाँचौँ    |    कार्यक्षमता पाँचौँ    |    अप्राविधिक चौथो    |    खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना    |    स्थानीय तहको बिज्ञापन छैठौ    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना    |    छैटौं तहको अन्तिम चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना    |    प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूमा खुला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन    |    कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना    |    खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना    |    सूचना नं. 10 - 077-78    |    सूचना चौथो तह    |    खुला तथा समावेशीको पद संख्या र वि.नं. संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    विज्ञापन नम्बर संशोधन तथा म्याद थप सम्बन्धि सूचना    |    परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना    |    सूचना नं. 21/077-78 मिति: 2077/10/1    |    सूचना    |    संशोधित सूचना -वेव साइट    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - स्थानीय खुला    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - प्रदेश खुला    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - जेष्ठता    |    लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू - आन्तरिक प्रतियोगिता    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    पाँचौ तहको विस्तृत विज्ञापन    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप तथा संशोधन, शैक्षिक योग्यता संशोधन तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना    |    आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना    |    कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    खुला तथा समावेशीको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको पदथप सम्बन्धि सूचना    |    स्वास्थ्य पाँचौँ    |    स्वास्थ्य-कार्यसम्पादन पाँचौँ    |    स्वास्थ्य चौथो    |    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन पाँचौँ    |    अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना ।    |    वि.नं. 508/078-79 (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार    |    वि.नं. 542-543/078-79 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 534/078-79 कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि समूह, प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 533/078-79 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूच    |    वि.नं. 533/078-79 कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूच    |    आयोगको वि.नं. 737/077-78 नायब प्राविधिक सहायक पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी    |    तेस्रो बार्षिक प्रतिवेदन 2078।79    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्मासमक्ष तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति    |    वि.नं. 529-530/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनी/ला.पो.डे.डे समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविध    |    वि.नं. 505/078-79 कृषि सेवा, भेटेरिनी/ला.पो.डे.डे समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक प    |    अन्तर्वार्तामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले आफूले प्रकाशित गरेको अनुसन्धान तथा कृतिहरू आयोगमा पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना    |    वि.नं. 536/078-79 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 507/078-79 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 538-541a/078-89 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचौँ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको नतिजा    |    वि.नं. 504/078-79 कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बाली विकास समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    पूनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 527/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, स्पेक्ट्रोस्कोपी समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षा    |    वि.नं. 526/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, फार्माकोलोजी समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षाको न    |    वि.नं. 525-525a/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, पब्लिक हेल्थ समूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्ष    |    वि.नं. 501/078-79 आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 528/078-79 आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफ    |    वि.नं. 524/078-89 प्राध्यापन सेवा, नन-मेडिकल समूह, बायोकेमिष्ट्रि उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्षा    |    वि.नं. 523/078-89 प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल फिजियोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्    |    वि.नं. 522/078-89 प्राध्यापन सेवा, मेडिकल समूह, क्लिनिकल प्याथोलोजी उपसमूह, लेक्चरर पदको लिखित परीक्    |    वि.नं. 548-549/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रका    |    वि.नं. 547/078-89 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 542-543/078-89 स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प    |    वि.नं. 534/078-89 कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 533/078-89 कृषि सेवा, एगृ. इन्जि. समूह, सब इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 531-532/078-89 कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका 2079-80    |    प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076।77    |    अनुसूची 5 बमोजिमको दरखास्त फाराम    |    वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका 2078-79    |    वि.नं. 544-546/078-89 स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 514/078-89 स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 513/078-89 कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 512/078-89 पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 538-541A/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 509-511/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म)    |    वि.नं. 537/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 508/078-89 हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 536/078-89 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 507/078-89 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 535/078-89 कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 506/078-89 कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन    |    वि.नं. 529-530/078-89 प.स्वा.प्रा./प.से.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 505/078-89 प.स्वा.प्रा./प.से.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 504/078-79 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 504/078-79 प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    सच्याइएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 501, 528/078-79 तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वि.नं. 502-503/078-79 सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    वि.नं. 501, 528/078-79 तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना    |    परीक्षा स्थगन सम्बन्धमा    |    वि.नं. 787/077-78 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस    |    वि.नं. 787/077-78 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, स्टाफ नर्स पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साईकियाट्री समूह, नवौँ तह कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रीष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं (9) तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट सर्जन पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पिडियाट्रिसियन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजी पद    |    नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स समूह, गाइनोकोलोजिष्ट उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तहको कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पद    |    स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (8) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पद    |    स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ (9) तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद    |    आयोगको निर्णय सम्बन्धमा    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    विज्ञापन नं. 610/078-79(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तहको इन्लोटोमोलोजिष्मिट पदको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।04।02 देखि 2079।04।17 सम्म)    |    आयोगको निर्णय सम्बन्धमा ।    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    प्रशासन सेवा, न्याय समूह, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको कानून अधिकृत पद    |    प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन, लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), नवौँ तहको अधिकृत पद    |    विविध सेवा, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको महिला विकास अधिकृत पद    |    आ यो तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सातौँ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पद    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना    |    नक्कली परीक्षार्थीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा    |    आयोगको वि.नं.16/078-79 (खुला) अप्राविधिक तर्फको अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा    |    आयोगको वि.नं.16/078-79 (खुला) अप्राविधिक तर्फको अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा    |    रद्द भएको विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता माग गर्ने सम्बन्धमा    |    सूचना संशोधन सम्बन्धमा    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।02।21 देखि 2079।02।29 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।02।21 देखि 2079।02।29 सम्म)    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा    |    परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा    |    स्वास्थ्य सेवा,क.न.प.हे.न. समूह, सातौँ तह, कम्युनिटि नर्सिङ्ग अधिकृत    |    स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पद    |    स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौँ तह, नर्सिङ्ग अधिकृत    |    स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सातौँ, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पद    |    वि.नं. 764/077-78 कृषि सेवा, बालि संरक्षण समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार    |    आयोगको वि.नं. 764/077-78 कृषि सेवा, बालि संरक्षण समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत छैटौं तह, पशु विकास अधिकृत पद    |    कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत छैटौँ तहका पशु चिकित्सक पद    |    कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत छैटौँ तह मत्स्य विकास अधिकृत पद    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका नवौं तहका पदहरूको आ.प्र., खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (अप्राविधिक नवौं)    |    कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा(अप्राविधिक/प्राविधिक नवौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक नवौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना(अप्राविधिक छैटौं तह) (थप)    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका सातौं/आठौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    प्राविधिक तर्फका छैटौं/सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    अप्राविधिक तर्फका छैटौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन (थप)    |    कार्यसम्पादन अनभुवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा(स्वास्थ्य सेवा सातौं तह)    |    ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (प्राविधिक तथा अप्राविधिक छैटौं/सातौं    |    स्वास्थ्य सेवा तर्फका सातौं/आठौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    प्राविधिक तर्फका छैटौं/सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    अप्राविधिक तर्फका छैटौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन    |    आयोगको वि.नं. 224-227/077-78 प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक चौथो पदको वैकल्पिक उम्मेदवार    |    आयोगको वि.नं. 224-227/077-78 प्रशाआयोगको वि.नं. 224-227/077-78 प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक चौथो पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना सन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक चौथो पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत छैटौँ तह, शिक्षा अधिकृत पद    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, वातावरण समूह, छैटौँ तहको वातावरण इञ्जिनियर पद    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमहू, छैटौँ तहको इञ्जिनियर पद    |    प्रशासन सेवा (प्रशासन समूह, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पद छैटौं तह    |    तथ्याङ्क अधिकृत छैटौँ तह    |    कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल, छैटौं तह    |    प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली-2076    |    प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, 2078    |    स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 2078    |    इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृत छैटौ तह, इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्र    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना    |    प्रवेश पत्र पुन: डाउनलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    मिति 2078/12/28 र 2079/01/03 गतेको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    मिति 2078/12/28 र 2079/01/03 गतेको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    Result Publication    |    Result Publication    |    Exam Center Allocation    |    Exam Center Allocation    |    मिति 2078/12/13 देखि 2078/12/16 सम्मको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना    |    Exam Center Allocation    |    प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह/चौथो तह/प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा/लेखा समूह/चौथो तह/सहलेखापाल    |   
  • माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईं समक्ष आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076/077 पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

  • प्रथम अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सहभागीहरुको सामूहिक तस्बिर

  • आयोगका सदस्यहरु प्रदेश प्रमुखको समुपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयोगका अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयाेगका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण पश्चात लिईएको सामूहिक तस्विर

Latest News

17 Mar
2023

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download
17 Mar
2023

परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना

Read More
16 Mar
2023

वि.नं. 518-518a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्ध

Download
15 Mar
2023

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म)

Download
13 Mar
2023

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download
12 Mar
2023

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download
07 Mar
2023

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 600-601-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँ

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 619-622-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, प

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 612-613-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, प्र

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 627-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी स

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 625-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियो

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 599-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह,

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 614-616-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँच

Download
05 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 617-618-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, क.न., प.हे.न. समूह, पाँच

Download
03 Mar
2023

सहयोगी लेखक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

Read More
01 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 596-598-079-80(खुला-समावेशी),इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह

Download
01 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 585-079-80(खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, पाँचौँ तह, सर्भेक्षक प

Download
01 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 604-607-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, विभिन्न समूह, पाँचौँ तह, प्रा

Download
01 Mar
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 608-611-079-80(खुला-समावेशी), कृषि सेवा, मत्स्य-लापोडेडे-भेट समूह, पाँ

Download
28 Feb
2023

परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना

Read More
27 Feb
2023

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू)

Download
25 Feb
2023

वि.नं. 12-15/078-79 (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पद

Download
25 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 626-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेल्याटे समूह, जमेल्याटे उपसमूह, पाँ

Download
25 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 623-624-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थय सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौँ तह,

Download
25 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 590-595-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग

Download
25 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 611-079-80(खुला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, पाँचौँ तह, रेञ्जर पद)

Download
24 Feb
2023

वि.नं. 11/078-79 (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पदको नतिजा

Download
24 Feb
2023

वि.नं. 520-520a/078-79 प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, लाइब्रेरी उपसमूह, लाइब्रेरी सहायक पदको उम्मेद

Download
24 Feb
2023

वि.नं. 6-6a/078-79 प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सूचना प्रविधि सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस स

Download
23 Feb
2023

वि.नं. 5-5a/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखा सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Download
23 Feb
2023

वि.नं. 519/078-79 प्राज्ञिक सेवा, प्राज्ञिक समूह, कार्यालय सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी

Download
23 Feb
2023

वि.नं. 4-4c/078-79 प्रशासन सेवा, प्राज्ञिक समूह, प्रशासन सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सू

Download
23 Feb
2023

वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचन

Download
22 Feb
2023

वि.नं. 1-3,7-10/078-79 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पाँचौँ पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम

Download
21 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 602-603-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल

Download
21 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 586-589-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग

Download
21 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 20-079-80(खुला-समावेशी), विविध सेवा, पाँचौँ तह, महिला विकास निरीक्षक प

Download
21 Feb
2023

कैफियत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पाँ

Download
21 Feb
2023

स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 13-19-079-80(खुला-समावेशी), प्रशासन सेवा, साप्र, लेखा, राजश्व समूह, पा

Download
19 Feb
2023

वि.नं. 565/078-79 (खुला) विविध सेवा, चौथोँ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Download
15 Feb
2023

बढुवा दरखास्त फाराम पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना

Read More
06 Feb
2023

वि.नं. 6-8,9,11-12,10/079-80 (खुला तथा समावेशी, अन्तर तह) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/राजश्ज समूह, सा

Download
03 Feb
2023

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download
03 Feb
2023

अनलाइन फाराम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा

Read More
02 Feb
2023

वि.नं. 6-6a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँच

Download
31 Jan
2023

वि.नं. 521/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) इन्जिनियरिङ सेवा, प्राविधिक समूह, पाँचौ

Download
31 Jan
2023

वि.नं. 518-518a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, पा

Download
30 Jan
2023

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू)

Download
29 Jan
2023

वि.नं. 520-520a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, ला

Download
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक 2022-12-26 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा ह 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्क 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना 2022-12-14 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक 2022-11-28 Download
View All
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि 2022-11-28 Download
प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/ 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
View All
Title Published Date
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 600-601-079-80(खुला-समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, पाँचौँ तह, सि.ए.ओ. पद)

Pubished Date :2023-03-05

2023-03-05 Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 619-622-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचौँ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पद)

Pubished Date :2023-03-05

2023-03-05 Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 612-613-079-80(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौँ तह, प्राविधिक सहायक पद)

Pubished Date :2023-03-05

2023-03-05 Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 627-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सहायक पद)

Pubished Date :2023-03-05

2023-03-05 Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 625-079-80(खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौँ तह, रेडियोग्राफर पद)

Pubished Date :2023-03-05

2023-03-05 Download
View All
Published Date Advertisement Description Exam Time
2023-03-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म) Download
2023-03-07 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-02-27 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-01-30 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू) Download
2023-01-25 सातौं तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download
View All
Published Date Advertisement No. Description Interview Start Date Interview End Date
2023-02-25 12-15/078-79 वि.नं. 12-15/078-79 (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पद Download
2023-02-24 11/078-79 (आ.प्र.) वि.नं. 11/078-79 (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथोँ तह, सहायक चौथोँ पदको नतिजा Download
2023-02-19 565/078-79 वि.नं. 565/078-79 (खुला) विविध सेवा, चौथोँ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको नतिजा सम्बन्धी सूचना Download
2023-02-06 6-8,9,11-12,10/079-80 वि.नं. 6-8,9,11-12,10/079-80 (खुला तथा समावेशी, अन्तर तह) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/राजश्ज समूह, सा Download
2023-02-02 6-6a/078-79 वि.नं. 6-6a/078-79 (मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँच Download
View All
Advertisement No. Description Sifaris Date
आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-03-17 Download
518-518a/078-79 वि.नं. 518-518a/078-79 स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदको उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्ध 2023-03-16 Download
509/078-79 आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-03-13 Download
228/2077-78 आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-03-12 Download
वि.नं. 520-520a/078-79 प्राज्ञिक सेवा, लाइब्रेरी समूह, लाइब्रेरी उपसमूह, लाइब्रेरी सहायक पदको उम्मेद 2023-02-24 Download
View All
Suresh Man Shrestha

Suresh Man Shrestha

Chairman

Sudarshan Prasad Dhakal

Sudarshan Prasad Dhakal

Member

Sharmila Neupane

Sharmila Neupane

Member

Baburam Gyawali

Baburam Gyawali

Secretary

Sorry! Data is not available.
View All
Raju  Raj Aryal

Raju Raj Aryal


Information Officer
+977-057-590613, 9841690178
More