ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

फारामहरू

सि.नं शीर्षक
1 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम डाउनलोड
2 माग आकृति फाराम (Word Format) डाउनलोड
3 अनुसूची 5 बमोजिमको दरखास्त फाराम डाउनलोड
4 कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा समायोजनको लागि दरखास्त फाराम डाउनलोड
5 आयोगले दक्ष विज्ञ सूची तयार गरिरहेको हुदा सूचीमा नाम समाबेश गराऊन चाहानुहुने विज्ञ महानुभावहरुले फारम भरी आयोगको email मा पठाउनु हुन डाउनलोड
6 माग आकृति फाराम डाउनलोड