ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

अधिकृतस्तर 11 औँ तहको आयोगको मिति 2080/01/11 को बढुवा सूचना संशोधन गरिएको।

अधिकृतस्तर 11 औँ तहको आयोगको मिति 2080/01/11 को बढुवा सूचना संशोधन गरिएको।

Download / View