ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

अधिकृत नवौ तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अधिकृत नवौ तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Download / View