ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

प्रशासन सेवा र वन सेवातर्फको अधिकृत नवौं तहका पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

प्रशासन सेवा र वन सेवातर्फको अधिकृत नवौं तहका पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download / View