ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

बागमती प्रदेश तथा अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

बागमती प्रदेश तथा अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

Download / View