ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

वि.नं. 576-580/78-79 को पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना