ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

दरभाउ खरिद तथा म्याद थप सम्बन्धी सूचना / सूचना नं. 3/077-78