ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।04।02 देखि 2079।04।17 सम्म)

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079।04।02 देखि 2079।04।17 सम्म)

Download / View