ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

<a class="tab-content-link" data-cke-saved-href="https://spsc.bagamati.gov.np/noticefiles/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-2079-02-30-1655121971.pdf" href="https://spsc.bagamati.gov.np/noticefiles/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-2079-02-30-1655121971.pdf" "="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: none; background-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: mukta, sans-sarif; font-size: 14px;">

आयोगको विभिन्न वि.नं. हरूका पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना

Download / View