ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

विज्ञापन रद्द, शैक्षिक योग्यता तोकिएको तथा अन्य आवश्यक कुराहरू सच्याइएको सूचना

विज्ञापन रद्द, शैक्षिक योग्यता तोकिएको तथा अन्य आवश्यक कुराहरू सच्याइएको सूचना

Download / View