ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका शिक्षा सेवाको सातौं तह (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्र खण्ड-2 (Part-2) को परिमार्जित पाठ्यक्रम सम्बन्धमा

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका शिक्षा सेवाको सातौं तह (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्र  खण्ड-2 (Part-2) को परिमार्जित पाठ्यक्रम

Download / View