ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन र शिक्षा सेवाका सातौं/आठौं तहको (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्रको खण्ड-1 (Part-1) वस्तुगत बहुउत्तर सम्बन्धी परिमार्जित पाठ्यक्रम सम्बन्धमा

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन र शिक्षा सेवाका सातौं/आठौं तहको  (प्राविधिक) तर्फ खुला, अन्तरतह र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथमपत्रको खण्ड-1 (Part-1) वस्तुगत बहुउत्तर सम्बन्धी परिमार्जित पाठ्यक्रम

Download / View