ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारवाही गरिएको सूचना