Notices

वि.नं. ७६७-७६८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, भेटेरिनरी तथा ला.पो.डे.डे. समूह, प.स्वा.प्रा./प.से.प्रा. पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
CamScanner 09-06-2021 16.11.pdf