Notices

पाँचौँ तह, सहायक पाँचौँ/लेखापाल/ले.प. पदको दोस्रो चरणको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले समूह अद्यावधिक गर्ने User Manual

Avatar

Attached Documents

Name Download
PPSC -Bagmati-Usermanual(For _diff_ post _admit_ card ).pdf