Notices

वि.नं. ५०७-५०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद, चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
507-508.pdf