Notices

प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/लेखापरीक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, अधिकृत छैटौं पदको प्रथम चरण प्रथम पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
233-239 Result Upload.pdf