Notices

पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धमा

Avatar

आयोगबाट पूर्व प्रकाशित कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स समूहका अधिकृत छैठौँ तहका पदको पाठ्यक्रम परिमार्जनसहित पुन: प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै

Attached Documents

Name Download