Notices

चौथो तह अ.न.मी. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१० गते दिनको १ बजेदेखि आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट वितरण गरिनेछ ।

Avatar

चौथो तह अ.न.मी. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१० गते दिनको १ बजेदेखि आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट वितरण गरिनेछ ।


Attached Documents

Name Download