Notices

वि.नं. ७६७-७६८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तह (प्राविधिक), कृषि सेवा, भेटेरिनरी/लाइस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
सिफारिस सूचना 767-768.pdf